Tilfluktsrom i Risør kommune

Tilfluktsrom

Risør kommune har to offentlige tilfluktsrom (Idrettshallen og Risør VGS) som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes private anlegg. 

Ansvar for tilfluktsrom

Kommunen eier og vedlikeholder de to tilfluktsrommene. Private virksomheter med bruksareal over 1000 kvadratmeter skal også ha egne tilfluktsrom, hvis man ikke har søkt og fått dispensasjon. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/TV/media/sms [samt tyfonanlegg for Arendal, Vennesla og Kristiansand kommune].

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Liste over offentlige tilfluktsrom i xxx kommune

  • Idrettshallen 
  • Risør VGS

Beskyttelse ved andre kriser

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap (https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original.pdf)

Lover og retningslinjer

Forskrift om tilfluktsrom (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-03-15-254)

Sivilforsvaret om tilfluktsrom (https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/)