Flyktninghelsetjenesten

Enhet for bolig og integrering informerer og veileder flyktninger i å søke fastlege, tannlege og andre helsetjenester.

På helsestasjonen har alle barn 0-18 år samme tilbud. Helsesøster har en samtale og tuberkulosesjekk/vaksiner på alle innvandrere etter melding fra politiet om innvandring til kommunen.