Risør Frisklivssentral

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen.

Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunens samlede helsetilbud. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt. Helsedirektoratets anbefalinger og veileder for frisklivssentraler ligger til grunn for innholdet og utforming av tjenesten

Hva tilbyr vi?

På Frisklivssentralen kan du få drahjelp til å komme i gang med trening, bedre kosthold eller røykeslutt. Dette gjøres gjennom samtaler, tilpasning av treningsprogram, kostholds-kurs, yoga eller treningsgruppe. Det er også mestringskurs for personer som kjenner på tegn til overbelastning og stress (Kurs i mestring av Belastning og Tankevirus).

Tilbudet starter med en helsesamtale. Dette er en individuell samtale med fysioterapeut der man kartlegger hva man trenger hjelp til, og hvordan dette skal gjøres. Dette gjøres ved oppmøte, telefonsamtale eller videomøte.

Det kan være utfordrende å forandre vaner. Undersøkelser tyder på at dersom man får hjelp, øker man sjansen for å lykkes.

Målgruppe

Alle som har ønske om drahjelp til endring av vaner kan ta kontakt og få en veiledningstime/helsesamtale. Men det er de som har fått helseproblemer, overvektig eller røyker, som vil få tilbud om å få flere samtaler, eller delta i grupper eller kurs. Personer som er sykemeldte eller har uførestønad, og som tenker at de kan ha nytte av endring av noen vaner, ønsker vi også å hjelpe. Det kan da være aktuelt å trene i Aktiv på dagtid i tillegg til opplegg i Frisklivssentralen.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeutene på Frisklivssentralen.

Telefon: 945 08 396, åpningstid mandag til torsdag kl 08:30 - 15:00

Besøksadresse: Frydenborgsenteret, Sirisvei 12, 4952 Risør

Frisklivssentralen er en del av helsetjenesten. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt og journalplikt. Man trenger ikke henvisning fra lege for å komme. Men ofte ønsker vi i noen grad å samarbeide. Man kan delta i tilbudene i inntil ett år, av og til lengre. Tilbudene er gratis eller har en liten egenandel.

Hjemmetrening

Det finnes mange gode filmer som man kan sette på og trene etter hjemme. Sjekk ut denne fra LHL.

Her finner du et treningsprogram i PDF

Sterk og stødig trening for seniorer:

Nedenfor finner du 3 ulike treningsfilmer for eldre:

Trening for personer uten ganghjelpemidler

Trening for personer som går med ganghjelpemidler

I times Sterk og stødig trening laget av fysioterapeuter i Kristiansand

Motivasjon til å endre vaner?

Venter du på motivasjon for å spise sunnere, begynne å trene eller slutte å røyke?

Motivasjon kommer ikke av seg selv. Vår erfaring i Frisklivssentralen er at ting blir lettere bare man kommer i gang. Man er ikke alene om å kjenne på dørstokkmila, eller å utsette å ta tak i det man vet man «burde» forandre på.

Dersom man ikke vet hva man skal gjøre, hvordan gjøre det, eller hvorfor gjøre det (for eksempel hvordan spise sunnere eller hvordan trene), så vil man få mindre motivasjon. Motsatt så vil motivasjonen stige når man vet hva, hvordan og hvorfor. Å tydeliggjøre for deg hva du skal gjøre, hvordan og hvorfor, kan Frisklivssentralen bidra med.

Dersom man har tro på og forventning om å lykkes, vil motivasjonen til endring styrkes. Tidligere erfaringer vil være med på å forme denne troen. Dersom man har mange negative erfaringer med å gjøre forandringer, vil dette påvirke troen på å lykkes i negativ retning. Frisklivssentralen hjelper til med å styrke din mestringstro, gjennom ulike teknikker. Alle kan få til noe av det de ønsker seg, men ved å få hjelp vil det være lettere.

Her finner du en fin artikkel om motivasjon.

Røykeslutt

Dersom man har forsøkt å slutte å røyke flere ganger men ikke har fått det til, anbefales det å få hjelp. Tidligere slutteforsøk er ikke forgjeves, undersøkelse viser at man lærer noe som kan hjelpe til med slutteprosessen en annen gang. Samtaler, nikotinerstatning, praktisk råd og tips, trim, å bruke gratis-appen Slutta, å avtale å slutte sammen med andre, er faktorer som kan hjelpe.

Her kan du lese mer om røykeslutt

Kostholds-kurset

Bra mat-kurset holdes av fysioterapeuter med kursbasert ernæringskompetanse og bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og ernæring. Kurset gir en innføring i hva som regnes som et sunt kosthold og gir inspirasjon til å endre kostvaner. Kurset egner seg best for personer som syns de kan lite om kosthold, har overvekt, hjerte- karsykdom eller diabetes type 2. 

Foiler til kurs

Kurset består av 3- 5 møter av 1,5 timers varighet.

Pris: kr. 150 -200 pr. deltager/familie per kurs. 

Kurset settes opp 1 ganger i året, men ved pågang kan det settes opp flere kurs, på dag eller kveldstid.  Kursene som settes opp annonseres på kommunens nettside og facebook, samt lokalaviser.

For personer med diabetes type 2 anbefales START- kurs ved Lærings og mestringssenteret ved Sørlandet Sykehus i tillegg:

Det legges ikke opp dietter i Frisklivssentralen. Da trenger man å at kontakt med ernæringsrådgiver eller ernæringsfysiolog, eller annen veileder med ernæringsfaglig kompetanse. Mange kommer likevel langt med å ha noe grunnkunnskap om kosthold, motivasjon og vaner.

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs)

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs utarbeidet for voksne som har behov for å forbedre evnen til å regulere og mestre belastninger, knyttet til helse, arbeids- og privatliv.

KIB- kurs finnes mange steder i landet og er utarbeidet av psykologer som hjelp til selvhjelp. Kurset bygger på kognitiv teori og metode. Ulike aktuelle problemområder vil bli belyst. Den enkelte deltager jobber så videre med egne utfordringer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset går over 10 ganger på kveldstid. Det ledes av helsepersonell som er sertifiserte instruktører.

Alle som melder seg på må ha en forvernsamtale med kursholderne før kursstart, der man finner ut om kurset kan passe den enkelte. Kurset koster kr 500 per deltager, og er betaling for kursboka som man får.

Kurset går som hovedregel hver høst og annonseres i lokalpresse og på kommunens Facebook-side.

Medisinsk yoga

Yoga stammer fra Østens tradisjon og er et eldgammelt system der bevegelse, pusteteknikk og meditasjon er i fokus. Kroppen og det mentale blir sett på som tett knyttet sammen, med blant annet pusten som bindeledd.  Medisinsk Yoga er et utvalg øvelser fra Kundalini-yoga og er en type yoga som alle kan få til. Man kan gjøre alle bevegelsene sittende på stol om man ønsker det, eller man kan sitte i yogastilling. De som ønsker kan stå innimellom, og deler av timen er ligger man på matte.

Øvelsene bidrar til økt bevegelighet og styrke i kroppen. Mange opplever at yogaen gir en mer energi når man er sliten, eller roer en ned når man er stresset. Ved regelmessig yoga kan søvnen bli bedre. Ved å gjøre yoga inntar man en aktiv holdning til egen helse. I yogatimen øver man også på å være mer tilstede her og nå, noe som kan gi positive ringvirkninger for seg selv og andre. Ledes av fysioterapeut og yogainstruktør.

Oversikt over forløpet av oppfølging i Frisklivssentralen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelse og samarbeidspartnere

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/)

Frisklivssentralen ønsker å bidra inn i folkehelsearbeidet. Risør frisklivssentral har valg ut disse fokusområdene for dette arbeidet:

  • Kampanjer: Er en videreformidler av ulike nasjonale livsstils-kampanjer: «Stopptober», «Dine 30» og «Bare du»
  • Aktiv på dagtid: Frisklivsentralen samarbeider med Aktiv på dagtid, som er trening for alle som står utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder på grunn av arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Vi bidrar med informasjon og oppmuntring til å melde seg inn, og er med i styringsgruppa for Aktiv på dagtid. Aktiv på dagtid er leder av Agder Idrettsforbund og har egen nettside med utfyllende informasjon og timeplan over ilbudene i Risør:
  • AV- og –TIL: Risør kommune er en AV- og TIL kommune. AV og TIL er et forebyggingstiltak om alkohol. Frisklivssentralen støtter på ulike måter opp om innholdet i kampanjen.
  • Sterk og stødig- trening for seniorer: Risør kommune i samarbeid med frivillige instruktører og Risør pensjonistforening, driver Sterk og stødig treningsgrupper for eldre. Konseptet er utviklet ved NTNU i Trondheim, og har dokumentert forebyggende effekt i forhold til fall hos eldre med begynnende ustøhet. Det er frivillige, sertifiserte Sterk og Stødig- instruktører som leder treningen og Frisklivssentralen koordinerer og står ansvarlige for tilbudet. Pensjonistforeningen bidrar med informasjonsdeling og økonomisk støtte.

Selvhjelpsider ved psykiske plager

Kognitiv.no: Her finnes bred informasjon om angst, depresjon, søvn, avhengighet, meditasjon, mm. Dette finnes også på ulike språk:

Modulbasert selvhjelpskurs basert på kognitiv terapi. O
BS: Selvhjelps-materiell er bare egnet ved milde eller moderate plager.

Har man det veldig vanskelig kan man ringe en man kjenner og har tillit til, eller man kan kontakte fastlegen eller legevakt. Det finnes også en rekke døgnåpne hjelpetelefoner:

Oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder

Brukermedvirkning og kvalitet

Frisklivssentralen tar gjerne imot tilbakemeldinger på kurs og tilbud, dette kan være ros, forslag til forbedringer eller ønske om nye tilbud. Dette kan gjøres på telefon 94508396.

 Hva som tilbys vil være avhengig av om tiltakets samsvar med de offisielle anbefalinger, behov lokalt og ressurser i Frisklivssentralen. Bra mat- kurset og KIB- kurset har anonyme evaluerings- skjemaer som gis alle deltagere i etterkant av kurset. Disse skal være til hjelp for å holde kvaliteten på kursene oppe.

Effekt av frisklivssentralens arbeid

Tanken bak Frisklivssentraler som en type helsetjeneste er at hjelp av fagpersoner til å ta bedre livsstils-valg, skal være lett tilgjengelig for alle. Det skal koste lite for den enkelte, og rådene som gis skal være oppdaterte og samsvare med Helsedirektoratets anbefalinger. Mange sykdommer kan forebygges og forverring av etablert sykdom kan utsettes eller unngås, og frisklivssentralens er i denne forbindelse et av flere tiltak.

Veileder for kommunale Frisklivssentraler redegjør for noe av det man vet om effekt av forebyggende tiltak, samt om det som er gjort av forskning på Frisklivssentraler. Undersøkelser tyder på at dersom man får hjelp, øker man sjansen for å lykkes med livsstilsendring. Det å gjøre prosjekter av arbeidet i Frisklivssentraler er forholdsvis nytt, og det er mindre studier som per i dag finnes. Det er de siste årene gjort noen doktorgrader om effekt av tiltak i Frisklivssentralene. For eksempel Gro Beate Samdals doktorgrad fra 2019 ved UiB, «Endring av helsevaner i primærhelsetjenesten»

Utover det, så er det svært godt dokumentert at fysisk aktivitet er svært effektivt i behandling av mange sykdommer og tilstander. I noen tilfeller kan aktivitet erstatte medisiner, eller redusere behovet for medisiner (Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet, 2008). Effektene som ligger i et sunt kosthold og fysisk aktivitet er store for enkeltindividet og samfunnet (Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge sykdommer, 2011.) Risikoen for alvorlige sykdommer reduseres raskt og i stor grad ved røykeslutt («Tobakksfri», Helsedirektoratet 2015).  Risør Frisklivssentral har siden oppstarten i 2013 støttet 30-40 personer årlig gjennom kurs, grupper og veiledning. Mange har fått en bedre livsstil gjennom dette, og har klart å holde seg aktive tross utfordringer med helsa, eller har lært hvordan mestre belastninger på mer hensiktsmessige måter.  Det er ikke gjort undersøkelser av effekt av Risør Frisklivssentral sine tilbud spesielt.

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal
Fagutvikler rehabilitering
E-post
Mobil 94 50 83 96