Avdeling for personer med demens

Direktenummer til avdelingene

Avdeling 6 – tlf: 915 77 130
Avdeling 7 – tlf: 476 87 331
Avdeling 8 – tlf: 477 12 207
Avdeling 9 – tlf: 913 44 233
Fagansvarlig
Anne Hovland
Tlf.416 68 268

Organisering av avd

• Avd. har til sammen 32 rom fordelt på 4 enheter.
• Det bor 8 beboere på hver enhet.
• Vi er to på jobb på hver enhet – dag og kveld
• Personalet rullerer mellom enhetene.
• På natten er det to på jobb i denne etasjen.
• Alle beboerne er tilknyttet primærteam

Mål for avdelingen

Å bevare hver enkeltes beboers verdighet og integritet gjennom å bli behandlet med respekt, gitt opplevelse av mestring og mota omsorg og nærhet i et trygt og forutsigbart miljø.

Vi arbeider flerfaglig

Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, assistenter, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, leger, kjøkkenpersonell og vaskeripersonell samarbeider for å gi en best mulig behandling/pleie, og legge til rette for trivsel for hver enkelt beboer
• Vi ønsker å differensiere avdelingene etter beboernes mestringsnivå, for å skape gode sosiale grupper der beboerne kan ha glede av hverandre gjennom et sosialt fellesskap. Denne differensieringen blir tatt på et faglig grunnlag, basert på observasjoner av den enkelte beboer.
• Vi arbeider for å gi en personfokusert omsorg der den enkeltes fortsatte iboenderessurser bevares lengst mulig for å opprettholde mestringsnivået.
• Overflytting mellom de enkelte enhetene vil forekomme etter som mestringsnivået endres.

Private møbler kan tas med og telefon installeres for egen regning.

Pårørende er alltid velkommen

Det er ingen tidsbestemt besøkstid men beboerne kan tidvis reagere på lyd og inntrykk rundt seg. Derfor er det fint om pårørende bruker beboerens rom i tillegg til fellesrom ved besøk.
Det er fint om pårørende avtaler med personalet når de tar beboere med på utflukter/ overnattingsbesøk.

Pårørende vil få tilsendt informasjon om betaling av opphold når langtidsplass er innvilget. Det vil og komme informasjon skriv som omhandler forskrift om kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
(Rundskriv 1-3/91)

De ulike ukedagene

TIRSDAG: Fotpleier - betales av beboer
ONSDAG: Frisør – betales av beboer
ONSDAG: Andakt kl.11.00 annenhver uke
TORSDAG: Legevisitt
TORSDAG: Besøkstjenesten
FREDAG: Trimgruppe
FREDAG: Frisør – betales av beboer

Ellers arrangeres det underholdning, tilstellinger og salg av klær både på avdelingen og ellers på Frydenborgsenteret.
(Se etter plakater)

Vi drar også på mange turer når vær og føre tillater det.

Kontaktinformasjon

Linda Frøyna Alfsen
Enhetsleder sykehjem
E-post
Mobil 48 12 87 55

Frydenborgsenteret