Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand. Folkehelsearbeid er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

Kommunens ansvar i folkehelsearbeidet

1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseloven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.

Aust-Agder fylkeskommune er som regional utviklingsaktør ansvarlig for å være pådriver for folkehelsearbeidet. Kommunene har ansvar for å drive folkehelsearbeid og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, som definert i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og Handlingsprogram 2018-2021 ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i februar 2018. Folkehelsestrategien tar opp overordnede folkehelsemål og utvalgte satsingsområder som skal gi retning for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i regionen.

Risør kommunes folkehelseoversikt

Folkehelseoversikt er en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen og hvilke positive og negative påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsen til befolkningen. Folkehelseoversikten skal brukes som grunnlag for beslutninger om videre innsats på kort og lang sikt. Folkehelseoversikt for Risør kommune (kortversjon) (PDF, 2 MB) Kortversjonen er et utdrag av Grunnlagsdokument for Folkehelseoversikt 2015 (fullversjon) (PDF, 5 MB)

Folkehelseprofil på kommune- og fylkesnivå

Folkehelseprofilen utarbeides av Folkehelseinstituttet og er et viktig bidrag til kommunens oversiktsarbeid. Finn folkehelseprofil for kommunen og fylket

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte