Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand. Folkehelsearbeid er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

Kommunens ansvar i folkehelsearbeidet

1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseloven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet. Kommunene har ansvar for å drive folkehelsearbeid og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, som definert i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Regionalt folkehelsearbeid

Fylkeskommunen er som regional utviklingsaktør ansvarlig for å være pådriver for folkehelsearbeidet. FN sine 17 bærekraftsmål er sterkt førende for folkehelsearbeidet i Agder, og dette er operasjonalisert gjennom Regionplan Agder 2030. For å lykkes er Agder avhengig av at næringsliv, frivillig sektor, organisasjoner og det offentlige bidrar, og at alle trekker i samme retning samtidig. Les mer om Agder fylkeskommunes folkehelsearbeid.

Folkehelseundersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men det er også behov for befolkningens egen vurdering av helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Folkehelseinstituttet. Rapporten med funnene fra Folkehelseundersøkelsen 2023 ventes å være klar i desember 2023. Her finner du Rapport fra Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019

Risør kommunes folkehelseoversikt

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen og hvilke positive og negative påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsen til befolkningen. Folkehelseoversikten skal brukes som grunnlag for beslutninger om videre innsats på kort og lang sikt.

Tilgang på gode oversikter og analyser regionalt og nasjonalt har blitt stadig bedre. Saksbehandlere og planleggere har hentet nødvendig grunnlag for sine formål fra slike kilder snarere enn fra kommunens oversiktsdokument. «Agdertall» og andre kunnskapsgrunnlag fra Agder fylkeskommune bidrar til god oversikt over helsetilstanden i kommunen og vi har trukket inn utdrag fra denne i planstrategien for Risør kommune og i kommuneplan. I kommuneplanens samfunnsdel er det satt opp mål og strategier for å møte utfordringer innen folkehelse og andre områder.  

Forebyggende arbeid og tidlig innsats blant barn og unge

Risør kommunes hovedsatsing er lokal tilpasning og implementering av BTI-modellen. Dette er lokalt, regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid som går langsommere enn vi skulle håpe, og det er fortsatt en del som gjenstår før metodikken er innarbeidet i alle virksomhetene og tilgjengelig for alle barn, unge og gravide. Prosjektleder for BTI, SLT-koordinator (samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og politikontakten i Risør kommune presenterte status på oppvekstområdet og forebyggende arbeid og tidlig innsats (PDF, 5 MB) i Livsløpsutvalget 14. september 2020.

Folkehelse- og Oppvekstprofil på kommune- og fylkesnivå

Folkehelseprofilen utarbeides av Folkehelseinstituttet og er et viktig bidrag til kommunens oversiktsarbeid. I september 2020 ble Oppvekstprofil lansert. Den er utviklet i 0-24 samarbeidet mellom alle involverte direktorater innen oppvekstfeltet. Finn folkehelse- og oppvekstprofil for kommunen og fylket

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver. Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
E-post
Mobil 97 61 32 88

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker