Om koronavaksinering i Risør

Alle over 75 år anbefales en ny oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige. Har du hatt covid bør du vente minst 3 måneder etter at du ble frisk.

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.
Utfyllende informasjon om vaksinering i Norge finner du her: FHI - Informasjon om koronavaksine til befolkningen

Alle over 18 år og som ønsker det kan nå få en oppfriskningsdose av koronavaksine. (Dose 3 eller 4) Har du hatt Covid-19 bør du vente minst 3 måneder etter at du ble frisk.

Slik bestiller du vaksine:

Logg inn på https://c19.no/vaksine for å bestille time. Har du spørsmål eller ønsker hjelp til bestilling kan du ringe kommunens koronatelefon 480 29 544 mellom 9.00 og 11.00.

Neste vaksinering på Frydenborgsenteret er:

Onsdag 29. mars fra kl. 15.00

Torsdag 30. mars fra kl. 15.00

Onsdag 12. april fra kl. 15.00

Fredag 14.april fra kl. 15.00 

Oppfriskningsdose

Anbefaling om 3. oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre

Alle over 75 år anbefales en ny oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige. Har du hatt covid bør du vente minst 3 måneder etter at du ble frisk.

Anbefaling om 2. oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre 

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre som har fått 3 doser bør ta en ny oppfriskningsdose (dose 4). Dette uavhengig om du har vært smittet med Covid-19 men du må vente minst 3 uker etter du er friskmeldt. Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3).

Personer over 18

Personer over 18 har tilbud om en oppfriskningsdose 20 uker etter dose 2. 

Immunsupprimerte

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 og anbefales en oppfriskningsdose.

 • organtransplanterte  
 • alvorlig og moderat immunsvikt  
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt  
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).  
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller  
 • lungefunksjon (f. eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom  
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • demens  
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider  
 • eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller  
 • diabetessenkomplikasjoner.  

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom tar en oppfriskningsdose. 

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under.

 • Organtransplantasjon (f. eks. hjerte, nyre, lever etc.).  
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)  
 • Hematologisk kreftsykdom (f. eks. leukemi, lymfom) siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon  
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)  
 • Alvorlig lungesykdom (f. eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)  
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

Oppfriskningsdose til gravide 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tar oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Vaksinering av barn og unge mellom 5 til 11 år

Kommunen tilbyr vaksine til alle over 5 år. Vaksine kan særlig være aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år

Barn og unge kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.  Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. 

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen. Dette gjelder ikke alle land. 

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.