Næringsdrivende og arbeidstakere

Det er nå omfattende nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Her finner du informasjon om tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å forsøke å redusere de negative konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv.
Ved behov, kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal på mobil 481 03 455 eller e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Tiltak for næringsdrivende og arbeidstakere

Oppheving av skjenkeforbud i forbindelse med nasjonale smitteverntiltak fra 20. januar - publisert 20.01 kl. 15:20

Etter vedtak av Stortinget 19. januar 2021, har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at skjenkeforbudet innført fra 4. januar oppheves. Fra fredag 22. januar (kl. 00.00) kan skjenkingen gjenopptas med samme begrensning som var gjeldende før nasjonal skjenkestopp ble innført.

Det vil si skjenkestopp ved midnatt og at gjester ikke kan slippe inn etter kl. 22.00.

I tillegg er det bestemt at alkoholservering kun kan skje i sammenheng med matservering. Departementet har foreløpig ikke kommet med retningslinjer for hvordan siste setning skal forstås og praktiseres.

Smittevern og servering i Risør kommune - Oppdatert 29.09 kl 14:30

Viktige tiltak for å begrense smitte er: hold deg hjemme om du er syk - hold avstand - vask/sprit hendene. 

Alle  skjenke- og serveringssteder i Risør kommune oppfordres til å innføre besøksoversikt fra 29. september og  inntil videre med navn, mobilnummer og dato for besøket. Protokollen oppbevares i 2 uker. Dette forebyggende tiltaket vil lette eventuell smitteoppsporing og anses som ikke spesielt inngripende. Oppfordringen skyldes den regionale smittesituasjonen og koronautbruddet  i Arendal.

Serveringsstedene har nasjonale smittevernregler å forholde seg til. For å kunne overholde reglene er de avhengig av hjelp fra gjestene. Risør kommune ber alle om å respektere smitteverntiltakene som forventes av serveringsstedene:

  1. trengsel ved inngangspartiet, toaletter og andre steder unngås. Lag eventuelt et køsystem med tilstrekkelig avstand (1 meter) mellom gjester, for eksempel ved markeringstape på gulvet. Vurder ulike bordsettinger eller andre tiltak for å unngå at mange kommer samtidig.
  2. skilt oppfordrer gjester til å vaske hendene ved ankomst, hvis det er mulig. Antibac er tilgjengelig ved inngangen og på toalettene.
  3. bord og stoler plasseres slik at gjester gis mulighet og oppfordres til å holde minst en meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er nærkontakter/del av samme husstand. Ingen med luftveissymptomer eller personer i karantene skal besøke serveringssteder. Om nødvendig kan gjester bes om å forlate lokalet. 
  4. all servering av alkohol skal skje ved bordene på steder med skjenkebevilling. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet (forbud opphevet 10. juli)
  5. det er færrest mulig felles kontaktpunkter. Bordplater vaskes/desinfiseres mellom hver gjestegruppe. Øvrige flater som mange berører, som ved buffetservering, disk, håndtak, rekkverk, stoler, kortterminal og menyer, desinfiseres/vaskes også hyppig. 
  6. det legges til rette for kortbetaling eller andre berøringsfrie betalingsmetoder. Det bør vurderes å sette opp skilt på steder hvor man ikke tar imot kontanter.
  7. ansatte overholder de generelle smittevernrådene rundt god håndhygiene og hostehygiene, holder avstand og kommer ikke på jobb med symptomer på Covid-19.

Listen er ikke uttømmende og må om nødvendig tilpasses utvikling lokalt og nasjonalt. For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

I Risør fører Securitas tilsyn med serveringssteder med skjenkebevilling på vegne av kommunen. 

Kontakt kommunen ved Kommunedirektør og Kommunelege dersom du opplever åpenbare brudd på covid-19-forskriften. 

Se renholdsleders råd for å redusere smittefaren

Endringslogg: 29.09: lagt til oppfordring om å føre protokoll over gjester på grunn av smittesituasjonen i Arendal. Sommertiltakene med havneverter og profesjonelle vakter engasjert av Risør By og utelivsbransjen fjernet. 16.07 kl 15:12 Forbud mot buffet er opphevet, mens krav om bordservering og kommunens plikt til å føre tilsyn er opprettholdt 11.05 kl. 08:30 Fjernet punkt om maks antall 5 personer rundt ett bord. 04.05 kl 11:53 Endret avstand fra 2 til 1 meter.

Kommunal tilskuddsordning til næringslivet - publisert 15.06 kl. 14:05

Risør kommune retter i perioden med korona-smitte ekstra innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et fond på 5 millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene ikke dekker.

Se mer informasjon om ordningen her: Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Digitale Gründerkurs - publisert 06.04 kl 18:00

I forbindelse med Koronaviruset flytter Agder Fylkeskommune de planlagte gründerkursene i april til digitale plattformer. Se her for mer informasjon:

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/starte-bedrift/grunderkurs/

Nasjonale tiltak for næringsdrivende – oppdatert 27.04 kl. 13:36

Det kommer nå fortløpende flere nasjonale tiltak, herunder kompensasjonsordninger for næringsdrivende, nye retningslinjer for permitteringer, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frister knyttet til innbetaling av skatter og avgifter.

Regjeringens liste over tiltak 

Regjeringens viktigste tiltak er en kompensasjonsordning for bedrifter som har opplevd omsetningsfall i forbindelse med koronakrisen. Informasjon om ordningen og søknader finner du på kompensasjonsordningen.no

Stortinget har videre gitt bankene styrket garanti for lån de mener vil være lønnsomme på sikt. Ta kontakt med din lokale bank. De fleste banker tilbyr nå også avdragsfrihet på lån for privatkunder. Dette kan ha god effekt for totaløkonomien for enkeltmannsforetak.

Innovasjon Norge har fått tilført midler til sine virkemidler og har kommet med en rekke tiltak som skal lette tilgangen til deres virkemidler. Innovasjon Norge på Agder kjenner regionen og bedriftene våre godt og står klare til å bidra. Kontaktinformasjon til Innovasjon Norge på Agder

Endringslogg: 27.04 kl 13:36 Regjeringens komensasjonsordning oppdatert. 03.04 kl 15:09 Lagt til kompensasjonsordninger for næringsdrivende som kom fra Regjeringen 02.04  24.03 kl. 15:42 Lagt inn info om Innovasjon Norges tiltak. 19.03 kl. 08:44 -  Ny lenke til Regjeringes liste over tiltak. 18.03 kl 14:01 - Samlet informasjon publisert tidligere er delt opp under egne overskrifter, og det skilles mellom nasjonale, regionale og lokale tiltak

Utnytte ledig kapasitet til å realisere utviklingsprosjekt? - publisert 25.03 kl 15:23

For enkelte bedrifter kan det være aktuelt å utnytte ledig kapasitet som har oppstått på grunn av Korona-restriksjonene så bedriften står bedre rustet når krisen er over. Risør kommune kan være en støttespiller for bedriftene i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt, og kan bistå med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.  

Kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal
mobil 481 03 455
e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Regionale tiltak: Muligheter for tilskudd til opplæring, lån og avdragsfrihet - oppdatert 18.03 kl. 13:42

Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommunen som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)

Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har innspill til konkrete tiltak i regi av Innovasjon Norge eller fylkeskommunen du mener bør styrkes, ber jeg om at du tar kontakt med meg, så formidles dette videre.

Næringssjef Bård Vestøl Birkedal
Mobil 481 03 455
E-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Endringslogg: 18.03 kl. 13:42: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

Praktisk håndtering av tiltak ved NAV - oppdatert 08.09 kl. 10:30

Det vil være NAV som kommer til å håndtere det meste av virkemidler. Utbetalinger vil kunne skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

NAV har noe beredskap på kontoret i Risør, men er nå ellers stengt for publikum. 

NAV har en egen informasjonsside angående korona-situasjonen.

Kontaktinformasjon for brukere av NAVs tjenester

Endringslogg: 08.09 kl. 10:30 Fjernet vakttelefonen til NAV 18.03 kl. 18:10: lagt til NAV Risørs vakttelefonnummer / 18.03 kl. 13:30: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere