Tiltak i Risør kommune generelt

Risør kommune har tillit til at alle innbyggere, gjester og næringsdrivende, viser hensyn og bidrar til å hindre at smitten brer seg og at Risør forblir et trygt sted å være. På denne siden legger vi ut informasjon om lokale tiltak for Risør.

Nærkontakt

Du er nærkontakt hvis du har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt, for eksempel håndhilsning eller klemming, med en som er bekreftet smittet av korona. Nærkontakter skal i karantene i 10 dager fra den dagen de hadde kontakt med en smittet. Vi minner om at når du er i karantene skal du heller ikke oppsøke andre personer som er i karantene. 

Smittekarantene, ventekarantene og isolasjon

På Helsenorge.no kan du lese mer om definisjonen på smittekarantene, ventekarantene og isolasjon. Her står det godt forklart hvordan du skal forholde deg, samt gode råd om du blir satt i karantene eller isolasjon. Les mer om karantene og isolasjon ved koronavirus her.

Både smittekarantene og ventekarantene er lovpålagt og må oppfattes som et påbud, ikke et råd eller en henstilling.

Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense. Vi anbefaler alle å laste ned appen og på den måten bidra til å begrense smitten. 

Registrer deg som helsepersonell

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? 

Registrer helsefaglig kompetanse her

Smittesituasjonen i Risør

Her finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Risør.

Tiltak i Risør kommune generelt

Opphevelse av den lokale forskriften om smitteverntiltak - publisert 27.05.21 kl. 16:00

Lokal forskrift vedtatt av bystyret 13.05.21 med hjemmel i Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 1.ledd blir ikke forlenget, og avsluttes klokken 16.00, 27. mai 2021.

Gult nivå videreføres ut dette skole/-barnehageåret og grønt nivå innføres fra oppstart av skole- / barnehageåret 2021/2022 dersom trafikklysmodellen da fortsatt er gjeldende.

Alle må bruke munnbind på bussen - oppdatert 22.05.21 kl. 13:00

Passasjerer på alle busser som reiser fra eller til Risør eller innen kommunen skal bruke munnbind. Kollektivselskapet Agder Kollektivtrafikk (AKT) vil sette inn ekstra vektere på bussene i Risør for å sørge for at bunnbind brukes.

Alle innbyggere og skolelever som bruker buss eller skoleskyss må bruke munnbind. Det er nedfelt i lokal forskrift, paragraf 6,  om at dette er obligatorisk på offentlig sted der det er alminnelig ferdsel og der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. En forskrift kan håndheves, det vil si at den som uaktsomt eller forsettlig overtreder bestemmelsen kan straffes. 

Passasjerer på bussene i Risør må ta med eget munnbind. Det er passasjerene selv som har hovedansvar for smittevernet på bussen. Elever som har skoleskyss kan få utdelt munnbind daglig på skolen før hjemreise.

Risørs situasjon ble tatt opp spesielt i et møte mellom Agder fylkeskommune, kommunenes organisasjon KS og AKT fredag morgen. Her bekreftet AKT at bussene i Risør nå har spesiell oppmerksomhet for å sikre smittevernet ved bruk av munnbind.

 

Endringslogg: 22.05 kl. 13:00 Fjernet avsnitt om at passasjerer får utdelt munnbind på bussen.

Ingen offentlige arrangementer på 17. mai i Risør - publisert 14.05 kl. 11:00

Det blir ingen offentlige arrangementer på 17. mai i Risør på grunn av smittefare og en uavklart smittesituasjon. I Risør sentrum avlyses båtkortesje, arrangement på Dampskipsbrygga og musikkorpsenes offentlige aktivitet. Tilsvarende avlyses alle offentlige arrangementer på Søndeled og Hope.

Risør kommune i samarbeid med Mediehuset Lisand inviterer til en digital 17. mai-feiring mellom kl. 11.00 og 14.00 Den digitale sendingen finner du på kommunens hjemmeside og Facebook-side, og på irisor.no.

I den digitale sendingen blir det appell ved ordfører Per Kr. Lunden, tale ved russepresident
Lisa Vik Løite, dagens tale ved konstituert kultursjef Ågot Bugge, ungdomsappell ved Elise Eriksen Bjørnstad, sanger og forskjellige 17.mai-innslag med alle tre barneskolene i kommunen.

Vi oppfordrer ellers folk til å feire 17. mai i hjemmene, hver i sin husstand med begrenset besøk. Det er viktig å sette seg inn i og følge nasjonale forskrifter samt Risør kommunens egen forskrift for smittevern.

Vi håper alle får en best mulig 17. mai, trass i alle begrensningene. Takk for at dere holder ut og støtter opp om smittevernet!

 

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset - publisert 13.05.21 kl. 15:30

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (SARS CoV-2) for Risør kommune.

Hjemmel: Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 1.ledd

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Risør kommune.

§ 2. Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 3. Forbud mot mer enn 5 gjester i privat bolig og i fritidsbolig

Det er ikke tillatt å invitere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig med flere enn 5 gjester i tillegg til egen husstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Det er heller ikke tillatt å ha flere enn 5 gjester selv om de tilhører samme skole- og barnehagekohort eller samme husstand.

Ved besøk regnes ikke følgende grupper med:

 • Fullvaksinerte
 • Dem med 1 dose vaksine etter tre uker
 • Dem som har hatt covid siste 6 mnd

Den som inviterer til en slik sammenkomst skal sørge for at de som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort.

Det er ellers en sterk oppfordring om å unngå deltakelse i alle former for sosiale sammenkomster.

§ 4 Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift av 27. mars 2020 (covid-19 forskriften) §13 gjelder.

Det er likevel tiltatt med:

 1. Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer eller 20 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.  
 2. Vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 5 personer tilstede
 3. Digitale arrangementer med inntil fem personer tilstede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell  

Antallsbegrensningen over omfatter ikke unntakene nevnt i § 3 (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker, dem som har hatt covid siste 6 mnd). Disse kan komme i tillegg.

Ved arrangement etter bokstav a, b og c over skal arrangøren sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

§ 5 Stenging av virksomheter

Følgende steder skal holde stengt:

 1. Treningssentre, idrettshaller og svømmehall

Unntak for medisinsk nødvendig rehabilitering, behandling og opptrening etter henvisning fra helsepersonell med henvisningsmyndighet som tilbys individuelt eller i mindre grupper på maks 5 med arrangør. Unntatt er også ordinær bruk av idrettshaller og svømmehall av skoler og barnehager.

 1. Bygg for innendørs kultur og livssynsarrangement

Kirker og forsamlingshus o.l, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder og andre steder der det arrangeres innendørs underholdnings- og fritidsaktiviteter, livssynssamlinger og sermonier (med de unntak som framgår av §4)

§ 6 Bruk av munnbind

Obligatorisk bruk av munnbind innendørs på offentlig sted der det ikke er mulig å overholde minst 1 meters avstand. Med offentlig sted menes ifølge covid-19-forskriften et sted bestemt for alminnelig ferdsel, eller et sted der allmennheten ferdes, som for eksempel butikker, kafeer o.l

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder der det ikke er mulig å holde minst en meter avstand fra gjestene, jf. første ledd. Dette gjelder ikke for steder der det er satt i verk andre smitteverntiltak for de ansette, som bruk av visir, skillevegger o.l. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Munnbind skal tas på før en går inn. Det blir anbefalt at munnbind også benyttes utendørs der det kan bli opphoping av mennesker, i køer utenfor serveringssteder, taxikø o.l. der regelen om en meter ikke kan holdes.

§ 7 Ansvar

Risør kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. mai kl. 22:00, og gjelder frem til og med fredag 28. mai 2021.

 

 

Endringslogg: 13.05 kl. 17:30 Lagt til klokkeslett for når forskriften trer i kraft. 

Påbud om karantene og ventekarantene skal følges - oppdatert 08.05.21 kl. 22:30

Oppdatering kl. 22:30:
Kommuneoverlegen har endret sin beslutning om at alle som er satt i ventekarantene ikke kan gå ut av ventekarantene før smittesporingsteamet i Risør gir beskjed om det. Nå er så mange i ventekarantene at det blir for tidkrevende og omstendelig å gi alle beskjed. Personer i ventekarantene kan selv gå ut av denne når den som er i karantene i husstanden får negativt testresultat.

Publisert kl. 12:20
Over 150 personer, i første rekke knyttet til Risør Barneskole, Voksenopplæringen VIRK og Tjenna barnehage, er i eller vil bli sendt i smittekarantene etter at et familie på fem fra Risør testet positivt for covid-19 fredag ettermiddag og kveld. I tillegg må husstandsmedlemmer til nærkontakter av covid-19-smittete være i ventekarantene. Både smittekarantene og ventekarantene er lovpålagt og må oppfattes som et påbud, ikke et råd eller en henstilling.

Det er bare de som har fått positiv covid-19-test som skal i isolat. Her gjelder ekstra strenge regler.

Les mer om smittesituasjonen i Risør her.

Smittekarantene

For vanlig smittekarantene må karantenetiden på 10 dager holdes. I Risør har kommuneoverlegen besluttet at full karantenetid på 10 dager skal oppfylles og at det ikke er anledning til å teste seg ut av karantene fra den syvende dagen.

De viktigste reglene er: 

 • Hold deg hjemme eller på annet egnet oppholdssted. Skal du være på et annet egnet oppholdssted enn hjemmet ditt skal det være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden,
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage,
 • Ikke foreta reiser innenlands,
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer,
 • Ikke ta offentlig transport,
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek.
 • Unngå å ha besøk.
 • Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Ventekarantene

For ventekarantene må man avvente gyldig negativt testresultat fra nærkontakten til en covid-19-smittet. Dette kan ta fra to til fem-seks dager da det i noen tilfeller må tas to tester for å påvise et gyldig negativt testresultat. I den smittesituasjonen som er i Risør nå, må alle i ventekarantene vente på informasjon fra smittesporingsteamet i Risør kommune før de kan gå ut av ventekarantene. 

Isolasjon

For deg som er smittet av korona og sitter i isolasjon gjelder det enda strengere regler enn smittekarantene:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Du kan ikke gå på butikken. Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.

Les mer om smittekarantene, karantene og isolasjon på hjemmesiden til Helsenorge.

Viktig melding til arrangører av arrangementer med mer enn 20 deltakere utendørs - publisert 29.04 kl. 08:20

Risør kommune har følgende melding til arrangører av markeder og andre typer arrangementer med mer enn 20 deltakere utendørs:

Alle som planlegger arrangementer, altså samlinger med mer enn 20 personer utendørs, må kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning. Kommunikasjonen skal foregå skriftlig på e-post. Grunnleggende gir vi råd om at arrangementer vurderes avlyst eller utsatt. Spesielt gjelder det arrangementer som samler mennesker fra flere kommuner.

Lokale konsekvenser av nasjonale smitteverntiltak fra 19. januar - oppdatert 11.03.21 kl 14:00

Oppdaterte lokale tiltak i Risør kommune fra lørdag 6. mars

Kriseledelsen vedtok 06.03.21 å ikke innføre en egen forskrift slik blant annet Arendal kommune gjør. 

Vi retter en klar henstilling til alle våre ansatte i Risør kommune og til befolkning og næringsliv om å begrense reisingen til/fra Risør og kommunene fra Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand, til bare nødvendige reiser.

Vi overlater til den enkelte å avgjøre hva som er en nødvendig reise, men vår henstilling til alle er at vi pålegger oss selv en streng praktisering i denne perioden. Denne henstillingen gjelder fra 06.03.21 og til og med fredag 26.03.21 (fredag før palmesøndag), eventuelt til ny melding blir gitt.

Hjemmekontor - se også eget menypunkt for ansatte i Risør kommune
Ansatte som er bosatt i andre kommuner (Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand) må benytte hjemmekontor i tiden fram t.o.m 26.03.21, eventuelt til annen melding blir gitt.

For ansatte bosatt i Risør kommune eller andre kommuner som ikke er nevnt og der smittepresset er lavt, gjelder ikke denne henstillingen. Da gjelder fortsatt følgende: 

Det åpnes for delvis tilstedeværelse på jobbkontor. De som ønsker å jobbe på hjemmekontor, skal fortsatt få anledning til dette. Nærmeste leder kan likevel kreve tilstedeværelse på jobbkontor når det blir vurdert som nødvendig. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor skal ha anledning til det. Det bør likevel som hovedregel kombineres med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig. Det bør utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, samlinger m.m. I den grad det lar seg gjøre bes ledere innenfor samme område koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig.

Fysiske møter - se også eget menypunkt for ansatte i Risør kommune
Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams. Det gjøres unntak for bystyremøtene som arrangeres i den store salen i Risørhuset.

Med innstrammingen knyttet til reise til og fra kommuner med høyt smittetrykk (Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand), blir konsekvensen at fysiske møter i disse kommunene og/eller med deltakere fra disse, blir underlagt en enda strengere vurdering, som i praksis vil si at det ikke skal forekomme.

Oppdaterte lokale tiltak i Risør kommune fra tirsdag 19. januar kl. 08.00 

(eller så snart som mulig etter dette). Vedtatt av Kriseledelsen/Ledergruppa mandag 18.01.21

Hjemmekontor - for ansatte i Risør kommune
Det åpnes for delvis tilstedeværelse på jobbkontor. De som ønsker å jobbe på hjemmekontor, skal fortsatt få anledning til dette. Nærmeste leder kan likevel kreve tilstedeværelse på jobbkontor når det blir vurdert som nødvendig. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor skal ha anledning til det. Det bør likevel som hovedregel kombineres med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig. Det bør utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, samlinger m.m. I den grad det lar seg gjøre bes ledere innenfor samme område koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig.

Fysiske møter - for ansatte i Risør kommune
Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams. Det gjøres unntak for bystyremøtene som arrangeres i den store salen i Risørhuset.

Risørhuset
Kinoen åpnes for vanlige forestillinger for innbyggere i Risør kommune med inntil 200 personer. Det samme gjelder andre arrangement i Risørhuset der deltakerne skal sitte i fastmonterte seter. Biblioteket holdes åpent for ordinær virksomhet

Ledelsen ved Risørhuset må sørge for at bestemmelsen rundt ekskludering av innbyggere fra andre kommuner blir gjort så godt kjent som mulig

Innendørs idrettsanlegg
Innendørs idrettsanlegg og svømmehall holdes åpne for grunnskole, barnehage samt barn og unge under 20 år.

Ungdomsskole og VIRK
Ungdomsskole og VIRK går over til gult nivå.

Frydenborgsenteret
Besøk skal avtales på telefon 90193391 mellom kl. 12 og 14.
Se mer informasjon om besøksrestriksjoner på Frydenborgsenteret.

 

Endringslogg: 11.03.21 kl. 14:00 Lagt til oppdaterte tiltak gjeldende fra 6. mars. Hjemmekontor, fysiske møter og nødvendige reiser 20.01 kl. 07:30 Fjernet tiltakene gjeldende fra 4. januar og endret tittel 19.01 kl. 11:00 Lagt til oppdaterte lokale tiltak som ble vedtatt etter regjeringens anbefalinger 18.01.21 kl. 11:40 Endret besøksregler for Frydenborgsenteret 05.01 kl 09:30 Lagt til informasjon om NAV.

Smittevern og bruk av drosjer - publisert 18.11 kl. 08:40

Vanlig taxi skal ikke brukes av folk som har mistanke om eller symptomer på Covid-19 eller som trenger transport til og fra testing ved luftveisklinikken i Risør. I slike situasjoner må egen bil benyttes eller man må avtale at noen i samme husstand kjører og at det praktiseres så strengt smittevern som mulig. De som ikke har noen mulighet for egen transport, må melde dette når avtale om testing gjøres hos fastlege eller ved luftveisklinikken. Kommunen vil da finne løsninger slik at testen kan tas på en trygg måte.

Drosjene i Risør er svært viktig for en rekke mennesker som skal fraktes på skole, arbeid og til ulike helseinstitusjoner. Flere av de som bruker drosje har dårlig helse, nedsatt immunforsvar og tilhører den absolutte risikogruppe for alvorlige konsekvenser av Covid-19. Selv med strengt smittevern og vasking og spriting av bil innvending, kan drosjer bli et sted for smittespredning. Smittefaren gjelder også drosjesjåførene som frakter mange mennesker i bilene i løpet av en dag. Det er derfor så viktig at mennesker med mistanke om Covid-19 smitte ikke bruker drosje.

Ordfører er i dialog med drosjenæringen i Risør og kommuneoverlegen. Drosjesentralen har full rett til å spørre om kjøringen gjelder testing for Covid-19 og de har rett til å avvise passasjerer som har mistanke om eller symptomer.

Reiseråd for kollektivtrafikken, inkludert skoleskyss - Publisert 4.12.20 kl. 12.10:

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) presiserer reiserådene for kollektivtrafikken, inkludert skoleskyss, med hensikt å begrense smitterisiko.

AKTs reiseråd 

Smittevernråd ved fritidsreiser - oppdatert 17.07 kl. 10:50

Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning. Les de nasjonale rådene om fritidsreiser

Mange gir uttrykk for uro for at det kan komme flere besøkende til Risør kommune fra områder i Norge eller andre land hvor det er bekreftet smitte. For at kommunen skal kunne følge opp bekymringer om smittevernreglene overholdes, må konkrete opplysninger sendes til kommunen ved Kommunedirektør og Kommunelege

Endringslogg: 17.07 kl. 10:50 Endret kontaktinfo ved bekymring 15.06 kl. 12:25 Fjernet begrensning til innenlands 09.06 kl. 08:45 Grafisk illustrasjon over restriksjoner fra Nrk og begrensning til nødvendige reiser utenfor egen region fjernet. 22.04 kl. 11:06 Lagt til nasjonale råd for innenlands reiser. 21.04 kl 08:21 Hytteforbudet er opphevet. 31.03 kl 11:00 Lagt til siste avsnitt om å melde fra til ordfører ved bekymring 30.03 kl 20:47 mer utfyllende informasjon om tolkning av ny forskrift 24.03 kl 08:17 Lagt til NrKs illustrasjon. 20.03 kl 14:30 Gjeldende forskrift erstatter tidligere tekst under overskriften «Reisevirksomhet skal begrenses og hjemme-karantene skal overholdes hjemme, i hjemkommunen», med sms og presisering fra ordføreren.

Politiske møter - oppdatert 21.05.21 kl. 09:10

På grunn av smittevernhensyn og dagens smittesituasjon i Risør blir alle politiske møter avholdt digitalt på Teams.

Vi vil legge ut link til direktesending på hjemmesiden og på Facebooksidene våre så fort den er tilgjengelig. Opptakene blir deretter lagt ut på hjemmesiden vår.  

Alle våre politiske møter er stengt for publikum på grunn av smittevern. 

Her kan du se opptak av politiske møter.

Her kan du se opptak av tidligere sendte bystyremøter.
 

Endringslogg: 21.05 kl. 09:10 Fjernet Risørhuset som møtested. Alle møter på Teams. 30.12 kl. 08:20 lagt inn informasjon om Risørhuset. 27.10 kl. 14:40 tatt bort i overskriften at alle møtene blir holdt digitalt. 08.09 kl. 10:00 Politiske møter blir holdt fysisk, men lukket for publikum 21.04 kl. 11:30 Alle politiske møter blir holdt digitalt

Turer i nærmiljøet og turvettregler - oppdatert 04.01.21 kl. 13:40

Turistforeningen har gode kart og turforslag på UT.no og det samme har Friluftsrådet Sør på Friluftskartet.no. Du finner lenker til turkart, atferdsregler i skjærgården med mer på kommunens hjemmeside.

Husk smittevern på tur og ved fysisk aktivitet: Å hoste og nyse riktig, ha med håndsprit hvis du skal spise på turen, ikke gå flere enn 5 sammen, og hold 1 meters avstand.

Du kan også se Turistforeningens turvettregler for koronatider. Hva med å utforske nye områder, utenfor de mest populære turområdene?  

Dersom du vil lokke barna ut på tur, bør turen være lagt opp på barnas premisser, og med noe godt å spise i sekken. Se Turistforeningens 10 tips for en vellykket tur med barn.

Endringslogg: 04.01.21 kl. 13:40 Fjerna info om bålforbud 04.05 kl 11:49 Endret avstand fra 2 til 1 meter. 17.04 kl. 11:28 lagt til avsnitt om bålforbud

Renholdsleders råd for å redusere smittefaren - oppdatert 12.11 kl. 12:00

1. Hvordan vasker vi? Såpe, antibac, sprit eller annet?

Microfiberkluter og vann eller bomullsklut og vann m/rengjøringsmiddel, eks zalo. Det som er viktig er at kluter blir vasket på minst 85 grader og at vaskemiddelet som brukes må ha en Ph verdi på over 7. Da er den alkalisk, det vil si fettløsende, noe som er viktig på grunn av virusets egenskaper.

Koronaviruset består av arvestoff som er pakket inn i en proteinkappe, som igjen er pakket inn i en fettmembran. Når man skal vaske for å hindre smittespredning bør man bruke noe som ødelegger proteinet eller fettmembranen. Denne egenskapen har microfiber.

Antibac eller sprit brukes der det ikke er tilgang til vann. Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessige tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19.

2. Hvor vasker vi?

I tillegg til det daglige renholdet er det nå viktig å ha ekstra fokus på renhold av alle kontaktpunkter. Det vil si alt som er i «nåhøyde». Vask av gulvlister og taklister prioriteres ikke nå. For eksempel der barn oppholder seg, er det viktig å ha fokus på renhold av alt som er i «nåhøyde» til barna. Barn elsker å stå og kikke ut av vinduer med nesa klemt helt opp i glasset. Da er det viktig å vaske utsatte vindusglass ofte.

Kontaktpunkter kan være dørhåndtak + selve dørbladet rundt håndtaket (viktig å huske utvendige dørhåndtak på inngangsdører), lysbrytere og gelender, armlener, såpe- og papirdispensere, toaletter, og selvfølgelig må håndtaket til toalettbørsten også vaskes. Hva med tjenestebiler som brukes av flere, nøkler som går fra en kollega til en annen og verktøy som brukes av flere? Det er veldig mye å huske på og alt er like viktig.

Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket nr 1.

3. Hvorfor vasker vi?

Godt renhold er alltid viktig, men spesielt viktig når det er epidemier, som koronautbrudd slik som nå. Godt og riktig renhold hindrer smittespredning. Når ansatte, kunder eller besøkende ser at renholdet er tatt på alvor, så føles dette veldig trygt og besøkende kommer igjen. Folk vil unngå steder hvor det slumses med smittevern. Det finnes mange observatører som sitter på kafeer og restauranter som følger med på hvordan stedet tar smittevern på alvor.

Det er bedre å overdrive litt og dermed hindre smittespredning, enn å ta lett på det. Ved å ha gode renholdsrutiner på dette vil det ikke føles som at det tar mye tid.

Dagens tips: Det sier seg selv at når alt av kontaktpunkter skal vaskes, kanskje opptil flere ganger daglig, så brukes det nødvendigvis veldig mye kluter. Det er bra å bytte ofte, men ved å brette kluten riktig, så kan man faktisk ha opptil 16 rene sider på én klut. Prøv gjerne selv!

Lykke til med smitteverntiltak! 

 

Endringslogg: 12.11 kl. 12:00 Endret første avsnitt med fakta om mikrofiberkluter.

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt - publisert 03.04 kl. 15:17

I forbindelse med forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Her finner du mer informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse - oppdatert 04.01 kl. 14:00

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse i kirken

Se Risør kirkelige fellesråds hjemmeside og https://www.facebook.com/risor.menighet/

Ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon og avtale: Risør kirkekontor, telefon 37 15 03 21, e-post: postmottak@risor.kirken.no

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser ved Human-Etisk Forbund

Informasjon om gjennomføring av seremonier og kurs finnes på Human-Etisk forbunds egen informasjonsside.

Ved gravferd tas det hensyn til FHIs retningslinjer og kommunale retningslinjer. For vielser, navnefest og konfirmasjon, ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon og avtale: Human-Etisk forbund avdeling Sør, telefon 96 00 47 49, e-post Agder@human.no 

Borgerlige vielser  

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt Risør kommune på telefon 37 14 96 00, e-post post@risor.kommune.no.

Endringslogg: 04.01 kl. 14:00 Fjernet detaljer om konfirmasjon 

 

 

Endringslogg: 08.05 kl. 20:00 Lagt til definisjon om nærkontakt, smittekarantene, ventekarantene og isolasjon 07.04.21 kl. 12:00 Fjernet avsnitt om "føler du deg syk".