Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Kriterier

Det er ditt behov for ledsager til aktivitet som er avgjørende for om du blir innvilget ledsagerbevis. Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Behandling

Det er ønskelig at du søker skriftlig på eget skjema. Dersom det er aktuelt, må legeattest legges ved. Du må også legge ved passbilde. Ved positivt vedtak får du normalt tilsendt beviset etter en - to uker. Blir ikke søknaden innvilget, får du en begrunnelse for dette.

Vedlegg

Passfoto og evt legeattest

Søknadsskjema

Skjema for søknad om ledsagerbevis (word (DOC, 42 kB) (DOC, 42 kB) kan fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres og sendes saksbehandler

Skjema for søknad om ledsagerbevis (pdf) (PDF, 84 kB) (PDF, 84 kB) kan skrives ut, fylles ut, signeres og sendes saksbehandler

Kontaktinformasjon

Gina Håbesland
Tjenestekartlegger/saksbehandler i enhet for habilitering
E-post
Mobil 970 94 955