Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Kriterier

Det er ditt behov for ledsager til aktivitet som er avgjørende for om du blir innvilget ledsagerbevis. Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. 

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Behandling

Det er ønskelig at du søker skriftlig på eget skjema. Dersom det er aktuelt, må legeattest legges ved. Du må også legge ved passbilde. Ved positivt vedtak får du normalt tilsendt beviset etter en - to uker. Blir ikke søknaden innvilget, får du en begrunnelse for dette.

Vedlegg

Passfoto og eventuelt legeattest.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post
Mobil 91 83 01 35

Arbeidssted kommunehuset.