Transporttjeneste for funksjonshemmede

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kriterier

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Behandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søknadsskjema, legeerklæring og retningslinjer

Legeerklæringen skal fylles ut og underskrives av lege. Søknadsskjema og legeerklæring skal sendes til den kommunen søkeren er bosatt, ikke til fylkeskommunen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema TT-kort (PDF) (PDF, 464 kB)

Søknadsskjema TT-kort (WORD) (DOCX, 46 kB)

Legeerklæring

Legeerklæring TT-kort (PDF) (PDF, 457 kB)

Legeerklæring TT-kort (WORD) (DOCX, 37 kB) 

Retningslinjer

Retningslinjer for brukere

 

Mer utfyllende informasjon på hjemmesiden til Aust-Agder fylkeskommune.

Behandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Kontaktinformasjon

Svein Andresen
Saksbehandler
E-post
Mobil 99 23 32 76