Veiviser 16-18 år

Hjelp hjemme

Avlastning for pårørende

Hva tilbyr vi? 

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon

Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Avlastning etter skoletid 

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. 

 • Ungdom fra 8 klasse får tilbudet på Linken arbeid- og aktivitetssenter fra etter skolen til kl. 16:00 

Avlastning i institusjon 

Sandnes Ressurssenter tilbyr avlastning til barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Les mer om avlastning og hvordan du søker 

Transport til og fra avlastning

Transport til – og fra avlastning 

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr transport til og fra avlastning. Tilbudet er behovsprøvd og gjelder faktisk og praktisk behov for transport. Tilbudet skal i utgangspunktet ikke handle om behovet for å dekke kostnader. Formålet med transporttilbudet er å sikre at foresatte og pårørende kan være i arbeid og sikre at effekten på avlastningen ikke blir redusert. Pårørendes mening skal tillegges stor vekt ved vurderingen.

Når vi vurdere behovet for transport legges det vekt på: 

 • Foresatte eller pårørende sin arbeidssituasjon
 • Hensynet til andre familiemedlemmer og den samlede familiesituasjonen
 • Tilgang til egnet kjøretøy og førerkort
 • Tidsbruk som medgår til transporten
 • Avstanden mellom avlastningssted og hjem
 • Andre hjelpetiltak som er innvilget

 

Hvem kan få tilbudet

«Pårørende til barn og unge med funksjonshemming som mottar avlastning» kan søke om transport til og fra avlastningssted. 

Slik søker du

Du søker om transport samtidig med søknad om avlastning. Fyll inn behovet for transport i «søknad for helse- og omsorgstjenester». Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden din. 

Du kan også sende inn egen søknad om transport. 

Hvor lenge varer vedtaket?

Vedtaket om transport til og fra avlastning har samme varighet som vedtaket om avlastning. 

Hva koster det? 

Kommunen dekker utgifter som avlaster har til transport til- og fra avlastningshjem innenfor kommunens grenser. 

Hvis avlastning foregår i en annen kommune dekkes det inntil 30 kilometer på strekningen fra hjem til avlastningshjem. Hvis en familie ønsker avlaster som bor lenger unna, må familien selv dekke utgifter som avlaster har utover de 30 kilometerne kommunen dekker. 

BPA (Brukerstyrt personlig assistent)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. Antallet timer blir vurdert individuelt. Foresatte vil være arbeidsleder. 

Det gis ikke BPA på natt. 

Jmf. helse og omsorgstjenestenloven §3-8

Les mer om BPA og finn søknadsskjema

Omsorgsstønad - for pårørende

 Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er en stønadsordning, og ikke en tjeneste. Kommunen skal ha tilbud om omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Bestemmelsen gir ingen individuell rett til å motta omsorgsstønad, og heller ikke en plikt for kommunen til å løse et konkret hjelpebehov med omsorgsstønad.

Krav til søker

 • Den pleietrengende må bo hjemme
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver
 • Hvis du ikke allerede er innvilget «hjelpestønad fra NAV», må du søke om dette samtidig. 

Det vurderes om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak. 

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendig helse- og omsorgstjenester som inngår i vurderingen av om du kan få omsorgsstønad. Det innebærer at dersom du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som «særlig tyngende». 

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på: 

 • Hvor mange timer du gir omsorg
 • Om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er normalt
 • Om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • Hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • Hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • Om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv 
 • Om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn 

 

Les om omsorgslønn og finn søknadsskjema 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp til barnet hvis foresatte av ulike grunner trenger bistand til dette. Eksempler kan være hvis barnet trenger helsehjelp om natten og medikamentell behandling grunnet alvorlig sykdom. 

Les mer om hjemmesykepleie og finn søknadsskjema

Individuell plan (IP) og koordinator/barnekoordinator

Hvis ditt barn har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har dere rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator/barnekoordinator. En koordinator er en person som hjelper med å samordne barnets tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan sammen med barnet/familien, hvis det er ønske om dette.  

En individuell plan gir oversikt over barnets behov for offentlige tjenester, hva familien selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.   

Les mer om individuell plan og koordinator og finn søknadsskjema

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjeneste for barn tilbyr veiledning og oppfølging av personer fra 0-18 år.  

Fysioterapeuten har faste dager hun er på helsestasjonen. Både hjelpetjenester, foresatte og ungdom over 16 år kan ta kontakt direkte, eller via fastlege eller helsestasjon ved behov.  

 Kontaktinformasjon til fysioterapeutene

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging og veiledning i forbindelse med behov for hjelpemidler. Ergoterapeutene vil bistå og veilede med søknad og formidling av hjelpemidler. 

Les mer om ergoterapitjenesten

Boligtilrettelegging og hjelpemidler

Hvis barnet ditt trenger tilrettelegging av boligen, kan dere kontakte kommunens ergoterapeut. De formidler kontakt til husbanken og søker om boligtilrettelegginger (for eksempel rampe, heis, takheis etc.) til NAV hjelpemiddelsentral.  

Hvis barnet ditt har varig behov for hjelpemidler (dvs 2 år eller lengre), er det vanligvis ergoterapeut som søker om dette til Nav hjelpemiddelsentral.  

Kommunalt hjelpemiddellager har hjelpemidler som er til kortvarig utlån. De skal også kontaktes om det er hjelpemidler på varig utlån som trenger reparasjon. 

Les mer om hjelpemidler 

Planlegging for framtidig kommunal bolig

Ved behov for kommunal bolig eller veiledning fra kommunen til egen bolig, anbefales det at det tidlig i planleggingen, ved 14 års alder, meldes inn til kommunen.  Etter innmelding vil habiliteringstjenesten ta kontakt og invitere til informasjonsmøte.

 

NAV-stønader 16-18

Hjelpestønad

Hvis barnet på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har behov for særskilt tilsyn og pleie kan man søke om hjelpestønad.

Forhøyet hjelpestønad

Ytes til familier med barn under 18 år med et vesentlig større behov for oppfølging, trening, tilsyn enn det som kreves for ordinær hjelpestønad. 

Les mer om hjelpestønad og finn søknadsskjema

Grunnstønad

Hvis dere har høyere utgifter knyttet til for eksempel slitasje på klær, sengetøy, spesialdietter, transport kan dere søke om å få dekket deler av merutgiftene.

Les mer om grunnstønad og finn søknadsskjema

Pleiepenger

Pleiepenger kan være noe for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt syk, eller som er under utredning for sykdom og trenger din omsorg og pleie hele tiden.  

Les mer om pleiepenger og finn søknadsskjema

Rett til ekstra omsorgsdager ved barns sykdom

«Hjemme med sykt barn-dager»

Alle arbeidstakere med barn under 12 år har rett på omsorgsdager inntil 10 dager per år. Hvis barnet deres er kronisk syk eller funksjonshemmet kan dere få utvidet antall dager, inntil 10 dager ekstra til hver forelder. Hvis dere får innvilget ekstra omsorgsdager, gjelder dette ut året barnet fyller 18 år.

Les mer om og finn søknadsskjema på Navs hjemmeside, Omsorgspenger (hjemme med sykt barn-dager) - nav.no

 

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. 

Les mer om opplæringspenger og finn søknadsskjema

Uføretrygd

Uføretrygd er for personer mellom 18-67 år som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Det er en lang søknadsprosess. Det anbefales derfor at dere tar kontakt med fastlege i god før fylte 18 år. Om du har rett på 100 % uføretrygd eller gradert, kommer an på inntektsevnen din. Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 40 % for at du skal ha rett på uføretrygd.  

Les mer om uføretrygd på nav.no.

 

Transport

Parkeringsbevis

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. 

Les mer om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og finn søknadsskjema

TT-kort (Transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelser)

TT-kort brukes som betalingsmiddel i drosje for å gi personer med funksjonsnedsettelser som er avhengig av dør-til-dør-transport, mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet – på lik linje med andre.  

TT- kortet kan ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.  

Det er søknadsfrist 15. mai og 15 november

Les mer om TT-kortet og finn søknadsskjema

Lån til spesialtilpasset kassebil

Hovedregelen er at dere kan søke om lån til spesialtilpasset bil hvis barnet deres må sitte i rullestol for å komme inn og ut av bilen. 

Dere kan også søke om spesialtilpasset bil, hvis barnet har utagerende atferd og må skjermes fra førermiljøet på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeids-/utdannelsessted, og for å dekke transportbehov i hverdagen som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.  

Søknad om spesialtilpasset bil sendes til NAV.

Når du søker på vegne av barnet ditt eller en du er verge for, må du sende søknaden i papirform.

Spesialutstyr og tilpasning av bil

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra en bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er utstyr for innlastning av rullestol. Man kan få innvilget spesialutstyr i en privatfinansiert bil. Søknaden må være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut, fysioterapeut eller lege.

Det er også mulig å søke om tilhenger og tilhengerfeste hvis det er nødvendig å ha med nødvendige hjelpemidler, som for eksempel rullestol.  

Les mer om søknad om spesialutstyr

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, dekkes dette hovedsakelig dersom avstanden til behandlingsstedet er over 10 kilometer. Når barn under 18 år følges på reise trenger ikke ledsagerbehovet dokumenteres. For barn mellom 12 og 18 år må oppmøtebekreftelse legges ved søknaden. 

Les mer om pasienter og hvordan du søker på Helsenorge

Telefon 05515

 

Kurs og tilbud til pårørende

Hva med oss-kurs

Bufdir holder helgekurs for foreldre med spesielle behov.  

Les mer om tilbudet på Bufdirs hjemmeside: Parterapi på familievernkontoret | Bufdir

 

Spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus, Arendal (BUA)

Barne- og ungdomsavdelingen
Denne seksjonen har sengeposter som tar imot barn og unge mellom 0-18 år som trenger utredning og medisinsk behandling. Det er lagt til rette for at foreldre skal være sammen med barnet under oppholdet.   

Les mer om barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Arendal - Sørlandet sykehus HF (sshf.no)

HABU (Habilitering for barn og unge)

HABU – Habilitering for barn og unge  
HABU er en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste for barn og unge i alderen 0-18 år med nedsatt funksjonsevne eller en bekymringsfull utvikling, som krever en nærmere utredning. HABU tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.  For å få time hos HABU må man ha henvisning fra fastlege.

Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse)

Abup er en del av spesialisthelsetjenesten, og står for Avdeling for barn og unges psykiske helse. Dette er et spesialisert tilbud for barn og unge fra 0-18 år og deres pårørende/familier. Her kan man få utredning og behandling av blant annet angst, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, spiseforstyrrelser, selvmordsfare med mer.   

På Abup jobber psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og andre. Alle er spesialutdannet innen terapi.   

Det er fastlege som henviser barnet til Abup i samråd med foreldrene.  

Les mer om Abup 

Frambu

Frambu er Norges største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. De tilbyr blant annet informasjon om diagnosene de jobber med, kurs for ulike faggrupper og informasjons- og veiledningstjenester.   

Alle kan ta kontakt med Frambu, uten henvisning fra lege.   

Les mer på Frambu sin nettside

Sunnaas sykehus

Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.   

Sunnaas har blant annet opplæring av pasienter og pårørende, som omfatter informasjon, undervisning og veiledning.   

Les mer om Sunnaas

CatoSenteret

CatoSenteret gir tilbud innen kompleks rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Her er det mer fokus på funksjon enn diagnose. Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og de kan ta imot både barn og familier.  

CatoSenteret har følgende tilbud:  

 • Rehabilitering av barn og ungdom
 • Rehabilitering av kreftpasienter  
 • Nevrologisk rehabilitering  
 • Arbeidsrettet rehabilitering  
 • Rehabilitering komplekst sykdomsbilde  
 • Rehabiliteringsaktiviteter  
 • Behandlingslinje sår  

Catosenteret har også tilbud om rehabilitering for barn og unge med CFS/ME.

Les mer om CatoSenteret  

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til SSE for utredning og behandling. SSE er landets eneste spesialsykehus for epilepsi.  

Pasienter som henvises til SSE skal vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, og har ikke anfallskontroll av epilepsimedisiner. Pasienter kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser.

Les mer om spesialsykehuset for epilepsi

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Les mer på www.bhss.no

 

Videregående skole

Om videregående skole

Når man har et barn med nedsatt funksjonsevne, må prosessen i forhold til overgang til videregående meldes til fylkeskommunen innen 01.oktober høsten de går i 10. klasse. Det er rådgiver på grunnskolen, i samarbeid med foreldrene, som gjør dette. Elevene søkes inn på § 6.17 i inntaksforskriften og meldes automatisk til PPT i fylket. 

Eleven må ha tilgang til MinID for å søke.  Når eleven har søkt via vigo (frist 01.februar), blir det kalt inn til et møte med den videregående skolen, PPT på videregående skole, grunnskolen, eleven og foresatte.

Når barnet ditt går over til videregående skole, er det ikke lenger PPT i kommunen, men PPT fylkeskommunen som skal kontaktes videre.  

Les mer om PPT Agder fylkeskommune

Den nærmeste videregående skolen som har et alternativt opplæringsløp er Tvedestrand videregående skole.

Hverdagslivstrening ved Tvedestrand videregående skole

Hverdagslivstrening ved Tvedestrand videregående skole (HT) har søknadsfrist 1. februar. Sakkyndig vurdering fra PPT kreves. 

Les mer om Hverdagslivstrening ved Tvedestrand vgs.

Skoleskyss til videregående skole

For elever med nedsatt funksjonsevne som trenger spesialskyss må det foreligge legeerklæring som beskriver behovet for tilrettelagt skyss. Hvis eleven ikke kan benytte offentlig transport må dette komme tydelig frem i legeerklæringen som legges ved søknad om tilrettelagt skyss. Det skal da ikke tas hensyn til minsteavstand.

Det er foreldre og elev som søker. Rådgivere på skolen kan være behjelpelige ved behov.   

Søknaden sendes til AKT.

Spesialskyss - Agder kollektivtrafikk (akt.no)

Logoped

En logoped gir språkhjelp til barn, ungdom og voksne som har utfordringer med språk, uttale, stamming eller afasi .    

Dersom søker har sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at de oppsøker logopedhjelp er det lege eller spesialist som henviser til logoped.

I andre tilfeller hvor logopedhjelp vil være en del av spesialundervisning sendes henvisning til PPT. 

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Agder fylkeskommune og finn henvisningsskjema

 

 

Brukerråd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Risør kommune har et eget råd for personer med funksjonsnedsettelser. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Les mer om Rådet for personer med funksjonsnedsettelser  i Risør kommune

 

Brukerorganisasjoner

Nfu – Norsk forbund for utviklingshemmede
FFO- funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Løvemammaene
ADHD-foreningen

 

Fritidstilbud for ungdom 16-18 år

Kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen har blant annet tilbud innen musikk, kunst og dans.  Kulturskolen har tilbud til alle barn og unge uavhengig av funksjonsevne. 

Les mer kom kulturskolen og finn søknadsskjema

Fritidskontakt

En fritidskontakt (det som tidligere het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter.  Fritidskontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafe, kino, trening eller andre fritidsaktiviteter. Hjelpen som gis er ut fra dine behov.

Formålet med en fritidskontakt er at du som søker skal få en meningsfull fritid sammen med andre. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Les mer om fritidskontakt og hvordan du kan søke

Ledsagerbevis

Mange funksjonshemmede må ha bistand for å kunne være med på aktiviteter og arrangementer. Hvis den funksjonshemmede ikke kan delta uten bistand, vil ledsager av og til kunne få fri inngang/redusert inngangspris. Ledsagerpris er ikke lovpålagt, så man må spørre for å finne ut om man kan benytte seg av ledsagerbevis eller ikke. 

Les mer om ledsagerbevis og finn søknadsskjema

Parkeringsbevis

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. 

Les mer om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og finn søknadsskjema

Fritidstilbud til barn og unge i Risør kommune

Her finner du generell informasjon om fritidstilbud til barn og unge i Risør kommune

 

Vergemål

Om vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på andre måter.

En begjæring om vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand, eller antas å trenge bistand, til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne. Begjæring om vergemål kan sendes inn av personen selv, nære pårørende, vergen dersom personen allerede er under vergemål, eller av behandlende lege eller tilsynsfører. Begjæringen behandles av Statsforvalteren i fylket der personen er folkeregistrert. 

Les mer om vergemål på Statsforvalteren.no

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post
Mobil 91 83 01 35

Arbeidssted kommunehuset.