18 år og voksne

Hjelp hjemme for 18 år og voksne

Avlastning

Hva tilbyr vi? 

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon

Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Avlastning etter skoletid 

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. 

 • Ungdom fra 8 klasse får tilbudet på Linken arbeid- og aktivitetssenter fra etter skolen til kl. 16:00 

Avlastning i institusjon 

Sandnes Ressurssenter tilbyr avlastning til barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Les mer om avlastning og hvordan du søker 

Transport til og fra avlastning

Transport til – og fra avlastning 

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr transport til og fra avlastning. Tilbudet er behovsprøvd og gjelder faktisk og praktisk behov for transport. Tilbudet skal i utgangspunktet ikke handle om behovet for å dekke kostnader. Formålet med transporttilbudet er å sikre at foresatte og pårørende kan være i arbeid og sikre at effekten på avlastningen ikke blir redusert. Pårørendes mening skal tillegges stor vekt ved vurderingen.

Når vi vurdere behovet for transport legges det vekt på: 

 • Foresatte eller pårørende sin arbeidssituasjon
 • Hensynet til andre familiemedlemmer og den samlede familiesituasjonen
 • Tilgang til egnet kjøretøy og førerkort
 • Tidsbruk som medgår til transporten
 • Avstanden mellom avlastningssted og hjem
 • Andre hjelpetiltak som er innvilget

 

Hvem kan få tilbudet

«Pårørende til barn og unge med funksjonshemming som mottar avlastning» kan søke om transport til og fra avlastningssted. 

Slik søker du

Du søker om transport samtidig med søknad om avlastning. Fyll inn behovet for transport i «søknad for helse- og omsorgstjenester». Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden din. 

Du kan også sende inn egen søknad om transport. 

Hvor lenge varer vedtaket?

Vedtaket om transport til og fra avlastning har samme varighet som vedtaket om avlastning. 

Hva koster det? 

Kommunen dekker utgifter som avlaster har til transport til- og fra avlastningshjem innenfor kommunens grenser. 

Hvis avlastning foregår i en annen kommune dekkes det inntil 30 kilometer på strekningen fra hjem til avlastningshjem. Hvis en familie ønsker avlaster som bor lenger unna, må familien selv dekke utgifter som avlaster har utover de 30 kilometerne kommunen dekker. 

Individuell Plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan sammen med deg, hvis det er ønske om dette.  

En individuell plan gir oversikt over dine behov for offentlige tjenester, hva du og eventuelt dine pårørende selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.   

Les mer om individuell plan og koordinator og finn søknadsskjema

Omsorgsstønad

Oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester inngår i vurderingen av om du kan få omsorgsstønad.  I vurderingen av om omsorgsarbeidet for egne barn er særlig tyngende legges det blant annet vekt på hvor mange timer du yter omsorg inkludert natten. Barnets alder og hva som kan forventes av barn på tilsvarende alder er også med i vurderingen. 

Jmf. helse og omsorgstjenesteloven § 3-6

Omsorgsstønad utbetales hver måned og gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. 

Hvis den som søker omsorgsstønad kan avlastes ved at det tilbys flere kommunale helse- og omsorgstjenester, kan dette tale for at omsorgsstønad ikke innvilges. Hvis dere ikke allerede har søkt om hjelpestønad fra NAV, må dere søke om det parallelt med søknad om omsorgsstønad.       

Les mer om omsorgslønn og finn søknadsskjema 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemming.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville blitt tildelt med ordinære tjenester. 

Les mer om BPA og finn søknadsskjema her 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er avhengig av hjelp innenfor områdene  

 • Nødvendig pleie og omsorg 
 • Hjelp til medisiner/injeksjoner 
 • Sårbehandling  
 • Observasjon  

Les mer om hjemmesykepleie og finn søknadsskjema

Fysioterapi

De kommunale fysioterapeutene tilbyr tjenester til personer med sammensatte og tverrfaglige behov.

Fysioterapeutene/manuellterapeutene ved Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi har driftsavtale med kommunen, og tilbyr tjenester til personer over 18 år.

Du eller en av hjelpetjenestene dine kan ta kontakt direkte ved behov. 

Les mer om fysioterapitjeneste i Risør og finn kontaktinformasjon

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten tilbyr oppfølging og veiledning i forbindelse med behov for hjelpemidler. Ergoterapeutene vil bistå og veilede med søknad og formidling av hjelpemidler. 

For mer informasjon om ergoterapitjenesten klikk her

Boligtilrettelegging og hjelpemidler

Hvis du trenger tilrettelegging av boligen, kan du kontakte kommunens ergoterapeut. De formidler kontakt til husbanken og søker om boligtilrettelegginger (for eksempel rampe, heis, takheis etc.) til NAV hjelpemiddelsentral.  

Hvis du har et varig behov for hjelpemidler (dvs 2 år eller lengre), er det vanligvis ergoterapeut som søker om dette til Nav hjelpemiddelsentral.  

Ergoterapi - Risør kommune (risor.kommune.no)

Kommunalt hjelpemiddellager har hjelpemidler som er til kortvarig utlån. De skal også kontaktes om det er hjelpemidler på varig utlån som trenger reparasjon

 

Flytte for seg selv

Kommunal bolig for personer med funksjonsnedsettelser

Ved behov for kommunal bolig eller veiledning fra kommunen til egen bolig, anbefales det at det tidlig i planleggingen, ved 14 års alder, meldes inn til kommunen.

Etter innmelding vil habiliteringstjenesten ta kontakt og invitere til informasjonsmøte.

Boveiledertjeneste

Boveiledertjenesten gir opplæring, veiledning og praktisk bistand som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonshemming å bo i egen bolig. Tjenestene er tilpasset den enkeltes behov, og med en klar målsetting om mest mulig egenmestring. 

Vedtak om tjeneste fattes av tjenestekontoret på bakgrunn av en individuell behovsvurdering.

Tjeneste og type bosetting er to helt forskjellige saker og må ikke forveksles. Boveiledertjeneste gis både i og utenfor bofellesskap/omsorgsboliger. Personen kan ha vedtak om andre kommunale tjenester i tillegg som for eksempel hjemmesykepleie og fritidskontakt.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Nav-stønader

Hjelpestønad

Hvis barnet på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har behov for særskilt tilsyn og pleie kan man søke om hjelpestønad.

Forhøyet hjelpestønad

Ytes til familier med barn under 18 år med et vesentlig større behov for oppfølging, trening, tilsyn enn det som kreves for ordinær hjelpestønad. 

Les mer om hjelpestønad og finn søknadsskjema

Grunnstønad

Hvis dere har høyere utgifter knyttet til for eksempel slitasje på klær, sengetøy, spesialdietter, transport kan dere søke om å få dekket deler av merutgiftene.

Les mer om grunnstønad og finn søknadsskjema

Pleiepenger

Pleiepenger kan være noe for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt syk, eller som er under utredning for sykdom og trenger din omsorg og pleie hele tiden.  

Les mer om pleiepenger og finn søknadsskjema

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. 

Les mer om opplæringspenger og finn søknadsskjema

Uføretrygd

For å ha rett til å få uføretrygd, må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Før du søker, må du ha fått avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid. På NAV-kontoret kan du få den veiledningen du trenger for å søke.

NAV Risør - nav.no

 

Transport

Parkeringsbevis

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. 

Les mer om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og finn søknadsskjema

TT-kort (Transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelser)

TT-kort brukes som betalingsmiddel i drosje for å gi personer med funksjonsnedsettelser som er avhengig av dør-til-dør-transport, mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet – på lik linje med andre.  

TT- kortet kan ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.  

Det er søknadsfrist 15. mai og 15 november

Les mer om TT-kortet og finn søknadsskjema

Lån til spesialtilpasset kassebil

Hovedregelen er at dere kan søke om lån til spesialtilpasset bil hvis barnet deres må sitte i rullestol for å komme inn og ut av bilen. 

Dere kan også søke om spesialtilpasset bil, hvis barnet har utagerende atferd og må skjermes fra førermiljøet på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeids-/utdannelsessted, og for å dekke transportbehov i hverdagen som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.  

Søknad om spesialtilpasset bil sendes til NAV.

Når du søker på vegne av barnet ditt eller en du er verge for, må du sende søknaden i papirform.

Spesialutstyr og tilpasning av bil

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra en bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er utstyr for innlastning av rullestol. Man kan få innvilget spesialutstyr i en privatfinansiert bil. Søknaden må være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut, fysioterapeut eller lege.

Det er også mulig å søke om tilhenger og tilhengerfeste hvis det er nødvendig å ha med nødvendige hjelpemidler, som for eksempel rullestol.  

Les mer om søknad om spesialutstyr

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, dekkes dette hovedsakelig dersom avstanden til behandlingsstedet er over 10 kilometer. Når barn under 18 år følges på reise trenger ikke ledsagerbehovet dokumenteres. For barn mellom 12 og 18 år må oppmøtebekreftelse legges ved søknaden. 

Les mer om pasienter og hvordan du søker på Helsenorge

Telefon 05515

 

Vergemål

Om vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på andre måter.

En begjæring om vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand, eller antas å trenge bistand, til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne. Begjæring om vergemål kan sendes inn av personen selv, nære pårørende, vergen dersom personen allerede er under vergemål, eller av behandlende lege eller tilsynsfører. Begjæringen behandles av Statsforvalteren i fylket der personen er folkeregistrert. 

Les mer om vergemål på Statsforvalteren.no

 

Spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre 18 år og voksen

(HAVO) Seksjon for voksenhabiliteringen Arendal

Seksjon for voksenhabilitering ligger i Arendal. De gir tilbud til personer over 18 år med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter.  

Seksjon for voksenhabilitering tilbyr tverrfaglig spesialistbistand til utredning, kartlegging, medisinsk rådgivning og veiledning. De tilbyr kurs og bistand til familie, nettverk og det kommunale hjelpeapparatet.  

Henvisninger kan komme fra både 1. og 2.linjetjenesten, samt NAV. Henvisningen må inneholde nødvendig informasjon og utdypning av aktuell problematikk.

Frambu

Frambu er Norges største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. De tilbyr blant annet informasjon om diagnosene de jobber med, kurs for ulike faggrupper og informasjons- og veiledningstjenester.   

Alle kan ta kontakt med Frambu, uten henvisning fra lege.   

Les mer på Frambu sin nettside

Sunnås Sykehus

Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.   

Sunnaas har blant annet opplæring av pasienter og pårørende, som omfatter informasjon, undervisning og veiledning.   

Les mer om Sunnaas

CatoSenteret 

CatoSenteret gir tilbud innen kompleks rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Her er det mer fokus på funksjon enn diagnose. Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og de kan ta imot både barn og familier.  

CatoSenteret har følgende tilbud:  

 • Rehabilitering av barn og ungdom  
 • Rehabilitering av kreftpasienter  
 • Nevrologisk rehabilitering  
 • Arbeidsrettet rehabilitering  
 • Rehabilitering komplekst sykdomsbilde  
 • Rehabiliteringsaktiviteter  
 • Behandlingslinje sår  

Catosenteret har også tilbud om rehabilitering for barn og unge med CFS/ME.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 

Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til SSE for utredning og behandling. SSE er landets eneste spesialsykehus for epilepsi.

Pasienter som henvises til SSE skal vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, og har ikke anfallskontroll av epilepsimedisiner. Pasienter kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser.

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Les mer på www.bhss.no

 

Opplæring og støtteordninger

Videregående skole

For noen elever kan opplæringstiden utvides med opptil 2 år. Vilkårene er at eleven har rett til spesialundervisning, og at det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven har behov for mer tid i videregående opplæring.  

Det er PP-tjenestens oppgave som sakkyndig instans å vurdere elevens behov for utvidet tid, og komme med tilrådning om dette.  

Les mer om utvidet tid i videregående opplæring

EST – etter skoletid

Elever på videregående skole som av ulike årsaker ikke kan være hjemme alene etter skoleslutt frem til foresatte kommer hjem fra jobb, kan søke om plass på EST. Tilbudet gis fra skoleslutt til kl. 16.00. Tilbudet gis på Linken. 

Tilbudet søkes om på kommunens søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. soknad-om-kommunale-helse-og-omsorgstjenester.pdf (risor.kommune.no)

Det er mulig å søke om transport. Du søker om transport samtidig med søknad om EST. Fyll inn behovet for transport i samme søknadsskjema. Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden.

Tilleggsstipend

Elever i videregående skole uten ungdomsrett og studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanning på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om et ekstra stipend. Dette komme i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen. Tilleggsstipend blir behovsprøvd mot inntekt. 

For mer informasjon om ekstrastipend:  Les mer om tilleggsstipend for personer med nedsatt funksjonsevne på lånekassen.no 

Logoped

En logoped gir språkhjelp til barn, ungdom og voksne som har utfordringer med språk, uttale, stamming eller afasi .    

Dersom søker har sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at de oppsøker logopedhjelp er det lege eller spesialist som henviser til logoped.

I andre tilfeller hvor logopedhjelp vil være en del av spesialundervisning sendes henvisning til PPT. 

Les mer om logopedtjeneste og finn henvisningsskjema

Vedlikehold av grunnleggende ferdigheter

Tilbud om vedlikeholdsopplæring i grunnleggende ferdigheter er for voksne med ulike funksjonsvariasjoner.  

Opplæringsloven annet ledd fastslår at voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Søknaden sendes til Voksenopplæringen i Risør (VIRK), Pb. 152, 4956 Risør. VIRK vurderer søknaden, og henviser til PPT om sakkyndig vurdering. Dersom VIRK vurderer at det ikke er behov, skal saken likevel til PPT dersom søker krever det.

Arbeidsavklaringspenger for skoleelever på videregående skole

Utgangpunktet er at elever i videregående skole skal søke lånekassen om økonomisk støtte. Det kan i enkelte tilfeller likevel innvilges arbeidsavklaringspenger der skolegang blir tiltaket du skal følge opp. Ta kontakt med nav og be om time med en veileder for å vurdere dine muligheter. 

NAV Risør - nav.no

 

Dagtilbud

Folkehøyskole

Noen folkehøyskoler retter sitt tilbud særlig mot elever med funksjonsnedsettelser, andre skoler tilbyr bo- og arbeidstreningslinje som er særlig rettet mot elever med utviklingshemming, Downs syndrom og elever med autismespekterdiagnose.  

Linjer med tilrettelagt undervisning er populære, og det lønner seg å søke tidig. Skolene tar opp elever fra 1. november, året før skolestart og det er løpende opptak frem til skolen starter i august, eller så lenge det er ledige plasser.  

Elever kan få økonomisk støtte fra NAV inntil to skoleår for å følge et tilrettelagt tilbud på folkehøyskole, dersom eleven trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet. Det kan også være muligheter for å få ekstra stipend. Dette gjelder elever som ikke kan jobbe ved siden av utdanning på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Se mer informasjon om folkehøyskolene her

Varig tilrettelagt arbeid (VTA og VTO)

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Det er også mulig å få varig tilrettelagt arbeid i ordinærvirksomhet (VTO).

Varig tilrettelagt arbeid - nav.no

Lisand

Dersom du har en varig uførepensjon og ønsker deg en jobb, kan Lisand være arbeidsplassen for deg. All innsøkning skjer via NAV, men du er velkommen til å besøke Lisand før du søker om plass her.

For spørsmål ta kontakt med tiltakskoordinator Elinn Høyesen, se Ansatte | Lisand AS.

Jobbklar

Jobbklar er en arbeids- og inkluderingsbedrift som er lokalisert i Risør og leverer tjenesten varig tilrettelagt arbeid (VTA) på oppdrag for Nav.  Jobbklar har 7 tilrettelagte arbeidsplasser i Risør, i et samarbeid med et lokalt firma (WH agentur)

Her finner du mer informasjon om hvordan søke Jobbklar: Om oss - Jobbklar

Linken arbeids- og aktivitetssenter

Linken er et arbeids og aktivitetssenter med fokus på sosialt felleskap, produksjon, aktivitet og mestring.  Aktivitetene blir tilpasset den enkelte både inne på aktivitetssenteret eller ute i samfunnet. 

Søknadsskjema er det samme som for andre helse og omsorgstjenester og finnes her: Søke helse- og omsorgstjenester - Risør kommune (risor.kommune.no)

Voksenopplæring (VIRK, Voksenopplæringen i Risør kommune)

Voksenopplæring kan være aktuelt dersom den voksne trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Les mer om voksenopplæringen i Risør og finn søknadsskjema

 

Brukerråd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Risør kommune har et eget råd for personer med funksjonsnedsettelser. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Les mer om Rådet for personer med funksjonsnedsettelser  i Risør kommune

 

Brukerorganisasjoner

Nfu – Norsk forbund for utviklingshemmede
FFO- funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Løvemammaene
ADHD-foreningen

 

Fritidstilbud

Kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen har blant annet tilbud innen musikk, kunst og dans.  Kulturskolen har tilbud til alle barn og unge uavhengig av funksjonsevne. 

Les mer kom kulturskolen og finn søknadsskjema

Fritidskontakt

En fritidskontakt (det som tidligere het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter.  Fritidskontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafe, kino, trening eller andre fritidsaktiviteter. Hjelpen som gis er ut fra dine behov.

Formålet med en fritidskontakt er at du som søker skal få en meningsfull fritid sammen med andre. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Les mer om fritidskontakt og hvordan du kan søke

Ledsagerbevis

Mange funksjonshemmede må ha bistand for å kunne være med på aktiviteter og arrangementer. Hvis den funksjonshemmede ikke kan delta uten bistand, vil ledsager av og til kunne få fri inngang/redusert inngangspris. Ledsagerpris er ikke lovpålagt, så man må spørre for å finne ut om man kan benytte seg av ledsagerbevis eller ikke. 

Les mer om ledsagerbevis og finn søknadsskjema

EST – etter skoletid

Elever på videregående skole med store og langvarige utfordringer og som ikke kan være hjemme alene etter skoleslutt, kan søke om plass på EST.  Tilbudet gis fra skoleslutt til kl. 16.00 på Linken Arbeids- og aktivitetssenter. 

Tilbudet søkes om på kommunens søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. soknad-om-kommunale-helse-og-omsorgstjenester.pdf (risor.kommune.no)

Det er mulig å søke om transport. Du søker om transport samtidig med søknad om EST. Fyll inn behovet for transport i samme søknadsskjema. Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden.

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post
Mobil 91 83 01 35

Arbeidssted kommunehuset.