Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dem som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

Pris

Reguleres i forhold til inntekt.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging. Deretter fattes det et vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes til kommunen. Opprettholder kommunen vedtaket, videresendes klagen til Fylkesmannen.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder rehabilitering og hjemmetjenester
E-post
Mobil 97 03 06 64
Tanja Wang
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger
E-post
Mobil 48 00 24 97