Digitalt nattilsyn

Risør kommune er sammen med Østre Agder med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Med prosjektet Digitalt nattilsyn tester vi ut bruk av sensorer på natt. Målet er økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte.

Film

Det er laget en kort film som viser hvordan digitalt tilsyn fungerer.

I informasjonsbrosjyre om nattilsyn  (PDF, 511 kB) finner du mer informasjon om prosjektet.

Forskning

Prosjektet har følge med forskning fra Universitetet i Agder. Se forskningsrapport fra Universitetet i Agder (PDF, 2 MB), (2016).  

Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping (rapport fra Vitensenteret helse og teknologi, HSN 2017)

Hovedelementer i prosjektet "Digitalt nattilsyn"

Prosjektet har rettet seg spesielt mot å prøve ut tekniske løsninger for å registrere og eventuelt varsle personalet ved:

 • nattevandring: Når bruker forlater rom eller bolig nattestid
 • unormal bevegelse/anfall. Bevegelsessensor som kan varsle ved for eksempel epileptisk anfall
 • fall og/eller fravær fra seng

Løsningene skal også muliggjøre kommunikasjon mellom bruker og personale.

Et sentralt punkt er at løsningene skal tilpasses individuelt for hver bruker og vedkommendes situasjon og behov.

"Natt-tilsyn med teknologistøtte" i Østre Agder

Kommunene i kommunesamarbeidet Østre Agder er enige om at det er viktig å bli kjent med og utnytte muligheter til bedret kvalitet og ressursutnyttelse som ligger i å ta teknologi systematisk i bruk innen pleie- og omsorgstjenestene. Kommunene er også enige om at tilsyn på natt framstår som et spesielt velegnet område å konsentrere seg om i utgangspunktet. Begrunnelsene for dette er dels at det er et område der behov og mulige gevinster synes åpenbare og dels at kompetanse og erfaringer som er bygget gjennom «Digitalt natt-tilsyn» gir muligheter for å komme raskt i gang og unngå en del prøving og feiling som ellers må påregnes i slike prosesser. Østre Agders Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi har derfor besluttet at teknologistøtte til nattilsyn skal være et sats-ningsområde.

Gjennom deltakelse i OSS «Fagutvalg for eHelse og velferdsteknologi»  har Østre Agder tett sam-arbeid og god kommunikasjon med de øvrige kommunene på Agder. Dette gir oss tilgang til mye erfaring og kunnskap som utvikles i prosjekter i regi av Helsenettverk Lister og Knutepunkt Sør-landet.

Prosjektets målgruppe

 • personer i og utenfor institusjon som kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger (primærbrukere)
 • pårørende til primærbrukerne
 • ansatte i helse og omsorgssektoren

Prosjektet tar sikte på å vinne erfaringer med teknologistøtte til nattilsyn hos brukere med ulike somatiske og kognitive utfordringer og i ulike boformer.

Hovedmål

 • Økt kvalitet i kommunenes nattjeneste
 • Økt trygghet for primærbrukere, pårørende og ansatte med ansvar for tilsynet på natt
 • Bedre ressursutnyttelse

Delmål

 1. Kritiske faktorer for måloppnåelse, knyttet til organisatoriske, tekniske og praktiske løsninger i kommunene, er dokumentert. Herunder spørsmål omkring løsning(er) for meldingsmottak
 2. Bruken av velferdsteknologi bidrar til
 • økt opplevd trygghet og reell sikkerhet for brukerne
 • økt opplevd trygghet for pårørende
 • økt trygghet og opplevelse av mestring og mindre stress for personale med ansvar for tilsyn på natt
 • behov for flytting til høyere omsorgsnivå for brukere med progredierende bistandsbehov utsettes
 1. Alle kommunene i Østre Agder utvikler ny kompetanse innenfor området velferdsteknologi
 • Faglig kompetanse og innovasjon knyttet til

            - praktisk bruk av og muligheter med tekniske løsninger for assistanse til tilsyn på natt

            - endringer i organiseringen av tjenesteytingen for å utnytte potensialet i teknologien

 • Bestiller- og implementeringskompetanse for velferdsteknologi
 1. Kommunenes ressurser til tilsyn på natt brukes mer effektivt, målrettet og rasjonelt

Kontaktinformasjon

Ståle Sjaavaag
Prosjekt/Saksbehandler
E-post
Mobil 94 50 00 42