Folkehelse

Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand. Folkehelsearbeid er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

Kommunens ansvar i folkehelsearbeidet

1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseloven skal tydeligjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.

Aust-Agder fylkeskommune er som regional utviklingsaktør ansvarlig for å være pådriver for folkehelsearbeid. Kommunene har ansvar for å drive folkehelsearbeid og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, som definert i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risør kommunes hovedutfordringer innen folkehelse

I følge Risør kommunes folkehelseverksted 21. juni 2017 er kommunens mest sentrale folkehelseutfordringer å

- legge til rette for at sosioøkonomisk status i minst mulig grad hindrer muligheter til deltakelse Det er høyere andel barn i lavinntektsfamilier og flere med lavt utdanningsnivå. Andelen flyktninger og innvandrere er økende. Trivsel i skolen, skoleresultater og fullføring av videregående skole er bedre eller som på landsnivå

- forebygge og hindre videre utvikling av psykiske lidelser
Det er en høy andel med psykiske plager, og spesielt tallene fra UngData gir grunn til bekymring.

- legge til rette for å ta i bruk innbyggernes egne ressurser og utvikle frivillig sektor
Det er en høy andel personer utenfor arbeidsmarkedet (arbeidsledige og uføre) og en høy og økende andel eldre

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Kommunens helhetlige oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ihht folkehelselovens § 5 ble vedtatt av bystyret 26. november 2015:

Folkehelseoversikt 2015 (PDF, 2 MB)

Folkehelseoversikt 2015 bygger på Grunnlagsdokument for Folkehelseoversikt 2015 (fullversjon). (PDF, 5 MB)

Til den løpende folkehelseoversikten er årlig folkehelseprofil for kommuner og fylker utgitt av Folkehelseinstituttet et viktig verktøy.