Forebyggende arbeid blant ungdom

I det forebyggende arbeidet blant ungdom er flere tjenester involvert, som blant andre skole, skolehelsetjenesten, psykisk helse, barnevern og politiet. Det forebyggende arbeidet skjer gjennom forebyggingsprogrammer, grupper og individuell oppfølging. Forebyggende programmer/modeller koordineres av SLT-koordinator.

Blant de mest sentrale forebyggende programmene i Risør kommune er:

SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, og er en samarbeidsmodell utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd til bruk i norske kommuner. SLT handler ikke om å sette i gang mange nye tiltak. Målet er at de forebyggende ressursene som finnes, utnyttes best mulig i et koordinert samspill. SLT i Risør kommune - Handlingsplan

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser er et program om kommunikasjon og relasjoner som gjennomføres for foreldre og ungdom på 7. klassetrinn, og har fokus på forebygging av rus blant ungdom. Programmet varer i 8 uker. I Risør Kommune har vi utviklet et STEG 9, som gir foreldre på ungdomsskolen en kort repetisjon av kursets innhold, pluss mulighet til å bygge videre på både informasjon og kontakt med andre foreldre. Steg 9 inkluderer en første presentasjon av ÖPP.

Utsett!

Utsett! er utviklet av KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid. Utsett! bygger på anbefalinger fra «Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter», forskning fra rusfeltet samt kommunale og regionale Ungdataundersøkelser. Utsett! har bakgrunn i erfaringer fra det svenske programmet «Effekt», som er en videreutvikling av ÖPP (Örebro Preventionsprogram).

Jentegruppe "Mer jentesnakk"

Jentegruppe er et kommunalt rusforebyggende og helsefremmende tilbud, med aktiviteter og samtaler for alle jenter i 9.trinn. Alle jenter kan ha utbytte av jentegrupper, uansett bakgrunn. ”Jentesnakk” benyttes som metode i arbeidet med jentegruppene. Denne metoden består både av samtalegrupper og aktiviteter.

Natteravn

Natteravntjenesten organiseres i samarbeid med FAU på ungdomskolen med støtte fra Frivilligsentralen. Natteravnene er ute hver helg fra slutten av april, og frem til slutten av september. Natteravntjenesten er frivillig, men er avhengig av at alle foreldre stiller ca en gang per år. Les mer på www.natteravn.no.

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Ungdomskontakt og SLT-koordinator
E-post
Mobil 918 30 135

Arbeidssted kommunehuset.