Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken

Hva er “Den kulturelle skolesekken”? Den kulturelle skolesekken er ei nasjonal ordning som skal formidle kunst og kultur av høy kvalitet til barn og unge.

Videreføring av ordning

Risør kommunes ordning viderefører DKSs nasjonale målsetninger som skal:

 • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys regelmessig 
 • sikre at barn og unge får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for et variert spekter av kulturuttrykk 
 • bidra til barn og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplaner i fag 
 • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere 
 • være et samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging 
 • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere 
 • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn 

Kilde;  Kulturtankens nettside:  https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/om-dks-mal-og-prinsipper/  

I Risør er Den kulturelle skolesekken følgende

 • Gratis for alle skoler 
 • En naturlig del av alle skolens planer 
 • Forankret i den til enhver tid gjeldene læreplanverk 
 • Kvalitetssikret 
 • Tilstreber et mål om å tilby faste trinnvise tilbud med lokal forankring. 

Hva dekkes? 

 • Utøvers honorar og reise mellom skoler dekkes av Risør kommune.  
 • Skolene dekker selv transport av elever til og fra arrangement utenfor skolen.    

Hva er "Den kulturelle spaserstokken"? 

Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning der målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. 

Ordningen fremmer økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt. Spaserstokken skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. 

Den kulturelle spaserstokken i Risør kommune

I Risør kommune legger vi stor vekt på å gi eldre gode kulturopplevelser. Gjennom året er målet å tilby et innholdsrikt program gjennom "Spaserstokken" til institusjoner og eldresenter.  

Prioritering av søknader til Risør kommune DKS & DKSS 

I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om produksjoner vektlegges: 

 • Nyskapning  
 • Faglig høy kvalitet  
 • Egenart   
 • Klima og miljø  
 • Diversifisering  
 • Inkludering, utenforskap, ensomhet.  
 • Lokal forankring 

Slik søker du

Lokale utøvere kan melde inn tilbud om deltagelse i lokal DKS via søknadsskjema: 

Skjema til nedlastning - Lenke til søknadskjema (ODT, 2 MB)

Frister for å søke om å formidle

25. april for skoleåret 22/23
1. april 2023 for skoleåret 23/24 
1. april 2024 for skoleåret 24/25

Vilkår og satser for utøvere 

En ny rammeavtale, ASA 4401, er fremforhandlet av MFO/CREO og KS, tas i bruk av Risør kommune. 
Dagshonorar selvstendig næringsdrivende, gjeldende fra 1.8.2021: Kr 5151,- 

Rammeavtalen ASA 4401 gjelder for oppdragstakere, ikke ansatte lønnsmottakere. Selvstendig næringsdrivende er oppdragstakere og er dekket av rammeavtalen. Selvstendig næringsdrivende sender faktura. 

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Pakkepriser kan benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser) og Forfattersentrums priser. 

Fakturainformasjon 

Vi ønsker hovedsakelig at faktura sendes som eFaktura – vår fakturaadresse i ELMA adresseregister er vårt organisasjonsnummer: 964977402 

Risør kommune, Fakturamottak. Den kulturelle skolesekken, 4952 Risør - merkes med: 202 

Om rammeavtalen 

Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler) 
I KS´ avtalestruktur er en ASA en avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere) 

Risør kommune bruker rammeavtalen som prinsipp for utstedelse av individuelle avtaler.  Rammeavtalen finner du i lenke overfor. 

Last ned ASA-4401 

Last ned Generelle vilkår/vedlegg kontrakt 

Referanser

Kontaktinformasjon

Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator 
E-post
Mobil 48 23 43 75