Invitasjon til å være medarrangør av sommerskole i Risør

Regjeringen har bevilget ekstra midler til sommerskole og Risør kommune har i den forbindelse mottatt kr. 658 800! Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Vi ser også at dette som en mulighet for lag og foreninger til å vise seg frem og øke rekrutteringen og vi ønsker å invitere dere med som arrangører. Frist for å komme med tilbud: 22. april.

Tilskuddsordningen åpner for at kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. tilpasset lokale forhold. Det er også mulig med interkommunale samarbeid om sommerskoletilbud. Det er ikke forventet at kommunens ordinære lærere skal lede aktivitetene i sommerskoletilbudet, men vi vil søke etter lærerstudenter og studenter innenfor andre relevante fagområder slik at kommunen vil kunne være behjelpelig med bemanning hvis det skulle være utfordrende.

Økonomi

Risør kommune har mottatt kr. 658 800 gjennom tilskuddsordningen om sommerskoletilbud og en del av dette vil gjøres tilgjengelig for andre arrangører enn kommunen selv. Hver arrangør kan levere tilbud om sommerskoletilbud til en totalkostnad på inntil kr. 100 000. Arrangører som kan tilby mer omfattende opplegg kan levere separate deltilbud på inntil kr. 100 000.  

Forventninger til arrangørene

 • Aktivitetstilbudene skal foregå i perioden uke 26-32. Det kan være ukesopplegg med program fra kl. 9-15 eller dagsarrangement som kan være frittstående eller kombineres med andre tilbud i sommerskolen slik at det blir et samlet ukesopplegg, så vi hører også gjerne fra dere hvis dere ønsker å søke om enkeltdager. 
 • Målgruppen er elever på 1.-10. trinn (skoleåret 20/21) bosatt i Risør kommune. Det må oppgis hvilken aldersgruppe/klassetrinn aktivitetstilbudet retter seg mot og maks antall deltakere 
 • Bemanningsnormen for grunnskolen anbefales som et minimum for de aktuelle aldersgruppene:
  • 1.-4. trinn: 15 elever per voksen
  • 5.-7. trinn: 20 elever per voksen
  • 8.-10. trinn: 20 elever per voksen
 • Arrangøren må ha en fast base/oppmøtested og disponere egnede lokaler innendørs med nødvendige fasiliteter. Risør kommune kan etter nærmere avtale bistå med lokaler, men det må i tilfelle avklares før tilbud leveres inn.
 • Beskrivelse av det faglige, sosiale og kulturelle innholdet. Aktivitetstilbudet skal inkludere praktiske øvelser, fysisk aktivitet og aktivitet utendørs. Innholdet skal være livssynsnøytralt og ikke-politisk
 • Kostnader (inkl. lønn, utstyr o.l.) det søkes midler til
 • Kursarrangørene må tilfredsstille kommunens krav til arbeidsavtale, politiattest for ansatte og smittevernhensyn. Inngår aktiviteter i vann skal kursledere også ha livredningskurs. Dette koordineres i samarbeid med kommunen.
 • Enkel rapport i etterkant om antall barn som har deltatt, aldersfordeling, bemanning, samarbeidspartnere og erfaring med gjennomførte aktiviteter.

Søknadsfrist

Søknad med ovenstående opplysninger sendes malin.paust@risor.kommune.no innen 22. april kl. 12:00. 

Behandling av søknader

14. april vil det etableres en arbeidsgruppe sammensatt av ansatte og politikere i Risør kommune, som sammen skal prioritere blant mottatte søknader. For å få sommerskoletilbudet på plass før sommeren må vi sette frist for å tas med i vurdering i første tildelingsrunde allerede torsdag 22. april. Dersom det er mer til fordeling etter dette, vil det være mulig å søke også etter denne dato. Vi oppfordrer til å uansett melde interesse snarest mulig og innen 22. april.  

Har dere ikke mulighet til å oppfylle kriteriene over vil det fortsatt være mulig å bidra med gratis ferieaktiviteter i løpet av sommeren som kommunen kan bidra med å spre informasjon om og rekruttere deltakere til.

Kontakt

Prosjektleder Malin Paust, e-post malin.paust@risor.kommune.no, mobil 976 13 288.