Ressursgruppe for organisering og koordinering av frivilligheten

Medlemmene i Risør kommunes ressursgruppe for organisering og koordinering av frivilligheten deler koordineringsansvaret mellom seg, hver med utgangspunkt og nedslagsfelt innenfor sitt område. 

Malin Paust har et overordnet ansvar for organisering og koordinering av frivilligheten gjennom blant annet utnyttelse av tilskuddsordninger og digitale kanaler, mens Inger Bømark Lunde vil være mer tilgjengelig i operativ virksomhet. Ny kultursjef vil få en sentral funksjon. 

Stab Organisasjonsutvikling 

Område oppvekst

  • BTI-koordinator Malin Paust. Ansvar (blant annet): Tverrfaglig samhandling for utsatte barn og unge, Folkehelse. Arena: (blant andre): Skolene som nærmiljøanlegg

Område Samfunnsutvikling

  • Kultursjef. Anna Stina Næss. Utdrag fra utlysningen: Sentral oppgave knyttet til samhandling innen kunst, kultur, idrett og frivillighet. Ansvar for tildeling av økonomiske midler til lag og foreninger
  • Kulturkoordinator Ågot Bugge. Ansvar (blant annet): Ungdommens programråd, Kino/scene. Arena: (blant andre): Risørhuset, Scenehuset
  • Biblioteksjef Anita Vestervik. Ansvar (blant annet): Aktivitet og innhold i og i tilknytning til bibliotekets formål, eks. Språkcafé, leksehjelp mm. Arena: (blant andre): Biblioteket, Litteraturrommet

Område helse og omsorg

  • Fagutvikler rehabilitering Christine K. Sønningdal. Ansvar (blant annet): Kosthold, trening, røykeslutt mm  v/Frisklivssentralen, Frokostverter/aktiviteter for eldre. Arena: (blant andre): Frydenborgsenteret, Tjennasenteret

 Digitale kanaler

Ressursgruppa vil oppdatere og videreutvikle bruken av de digitale kanalene i løpet av 2021, og vurdere behov for ytterligere kanaler.

Det er våren 2021 lagt fram et utkast til frivilligstrategi samt forslag til prioriterte tiltak og organisering. Innspill og politisk behandling vil kunne føre til endringer. I tillegg til de nevnt ovenfor, har Kristin P. Aasbø i flyktningtjenesten medvirket i arbeid med utkast til frivilligstrategi.