Kulturmidler

Felles retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Retningslinjer er vedtatt i kulturutvalget 8. februar 2023 

De digitale søknadsskjemaene fanger opp alle kriteriene i tilskuddsordningene. Søkere må besvare alle punktene i søknadskjemaet for å levere en godkjent søknad.  

Det tildeles kun midler til prosjekter. Det skal tydelig fremgå at prosjektet foregår i en avgrenset tidsperiode, og at prosjektet har et eget budsjett.

Søknadsskjemaene gir veiledende tekst ved alle punkter. Veiledningene følger kriteriene slik de er vedtatt av Kulturutvalget. Kriteriene er beskrevet i saken som følger.  

Grunnleggende retningslinjer

Vi tildeler midler til det som foregår innenfor Risør kommune. Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker kulturmidler av en eller annen variant er pliktig å være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer knyttet til organisasjonen. Beskrivelse av aktiviteten og budsjett skal legges inn i søknaden. Utgiftene i prosjektet må synliggjøres slik at utgifter harmonerer med søknadssum og budsjett. Alle søknader må beskrive en tentativ tidsplan for aktiviteten eller prosjektet. 

 1. Vi tildeler midler til det som foregår innenfor Risør kommune. 
  Unntak: Frie kulturmidler - kunst, og Ungdommens kulturmidler, der markedsføringsverdien av Risør som kunst- og kulturby vurderes som et viktig element.  
 2. Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker en kategori av kulturmidler er pliktig å være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer knyttet til organisasjonen.
  Unntak: Ungdommens kulturmidler. 
 3. Ungdommens kulturmidler har et enklere søknadsskjema. Søknadskriterier spesifisert nedenfor. 
 4. Tilskudd tildeles til aktiviteter, prosjekter, utstyr og etablering. 
 5. Det blir ikke tildelt midler på søknader som er under kroner 10 000. 
  Unntak: Frie kulturmidler - kunst, Ungdommens kulturmidler og Sølvfargede kulturmidler. 
 6. Alle søknader skal besvare hvem tilskuddet er for (målgruppe) og hvor mange det når. Direkte, indirekte og ringvirkninger. 
 7. Alle søknader skal besvare kriteriene beskrevet i respektive skjemaer tilhørende sin tilskuddskategori. 
 8. Bærekraft, klima og miljø. Søknaden skal svare på hvordan de løser/forholder seg til minst en av disse. 
 9. Gjennomføringsevne, kvaliteten i prosjektplanen og hvorvidt prosjektet fremstår realistisk og godt planlagt.

Kun prosjektmidler

Det tildeles kun midler til prosjekter. Det skal tydelig fremgå at prosjektet foregår i en avgrenset tidsperiode, og at prosjektet har et eget budsjett. Hensikten er at kulturutvalget ønsker god oversikt over hva kommunens tilskuddsmidler brukes til.

Søknader til drift vil bli avslått. 

Tilskuddsordningene 

Alle tilskuddsordningene er bygd opp slik at søkeren må besvare minimum tre aktuelle kriterier. Kriteriene er spesifikke til hver enkelt tilskuddsordning. Søknadsskjema er veiledende for hva som skal besvares. Kriteriene besvares med en kort beskrivelse eller forklaring (2-3 setninger). 

Vi vurderer om kriteriene er dårlig, middels eller godt besvart. 

Slik søker du

Alle søknader på midler fra kulturenheten må sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknader sendt på e-post blir returnert. 

Felles søknadsskjema for alle kategorier - (Skjemaet er avpublisert da søknadsfristene er gått ut) 

Midler til humanitære organisasjoner

Retningslinjer

Denne kategorien åpner for å søke om tilskudd til prosjektmidler. Totalt 100 000 kroner skal fordeles. Det blir ikke tildelt midler under kroner 10 000 kroner. 

Tre av følgende kriterier skal besvare i søknaden, med en kort beskrivelse. 

Hvordan er tiltaket: 

 • Tilgjengelig? 
 • Folkehelseorientert? 
 • Bedrer levekår? 
 • Aktivitetsskapende? 
 • Inkluderende? 
 • Nyskapende? 
 • Bærekraftig, klima & eller miljøvennlig? 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 23. juni

Kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner 

Retningslinjer

Vi åpner for søknader fra alle lag, foreninger og organisasjoner samt idrettslag og idrettsklubber til prosjekter og aktiviteter som ikke faller inn under tildelingene til Idrettsrådet.  

Det blir ikke tildelt midler under kroner 10 000 kroner. 

Tre av følgende kriterier skal besvare i søknaden, med en kort beskrivelse. 
Hvordan er tiltaket: 

 • Inkluderende? 
 • Lekent? 
 • Nyskapende? 
 • Solid? 
 • Merkevarebyggende?  
 • Helsefremmende? 
 • Bærekraftig, klima & eller miljøvennlig? 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddsordningene «Midler til lag, foreninger og organisasjoner» er en gang per år. Dersom det er midler igjen, kan ny søknadsfrist lyses ut. 

Søknadsfrist: 23. juni

Midler for å støtte frivilligheten i lag, foreninger og møteplasser i hele kommunen for barn og unge

Retningslinjer

Vi åpner for søknader fra frivillige lag og foreninger som jobber med barn og unge, samt organisasjoner som skaper/drifter møteplasser for barn og unge der frivillig innsats er en viktig faktor.  

Denne kategorien åpner for å søke om tilskudd til prosjektmidler. Totalt 500 000 kroner skal fordeles. Max søknadsbeløp er kr 100.000.- 

Søknadene vurderes etter disse kriterier: 

 • Soliditet - Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene, metodene og samstemt budsjett. 
 • Gjennomføring - Prosjektets organisering og styring. 
 • Ringvirkninger - Potensielle direkte, indirekte og ringvirkninger av det foreslåtte prosjektet. 
 • Frivillighet – Beskrivelse av frivilligheten involvert i prosjektet. 
 • Bærekraftig, beskrivelse av hvordan prosjektet er klima & miljøvennlig. 

Søknadsfrist

Kulturutvalget fordeler midlene etter kommunedirektørens innstilling. Søknadsfrist til er en gang per år. Dersom det er midler igjen, kan ny søknadsfrist lyses ut. 

Søknadsfrist: 23. juni

Ungdommens kulturmidler

Søknadskjemaet i denne tilskuddsordningen er forenklet i forhold til de andre ordningene. Det er i tillegg mulig å sende søknad i et fritt valgt medium. For eksempel film, dokument eller fotomontasje. Husk å beskrive prosjektet tydelig, samt å fortelle hvor mange som skal delta i aktiviteten og hvem det er som skal motta pengene. Maks søknadssum er kroner 5000.

Svar på 3 av kriteriene (skriv en til to setninger, eller fortell om dette i søknadsfilmen).  

Hvordan er dette tiltaket:  

 • Inkluderende? 
 • Sosialt, helsefremmende eller aktivitetsskapende? 
 • Lekent? 
 • Tiltaket skal vise at du er engasjert 
 • Tiltaket skal enten være en happening eller noe som varer. 

Søknadsfrist

Ungdommens kulturmidler har søknadsfrist 4 ganger per år. Søknadene behandles administrativt og rapporteres til kulturutvalget. 

Søknadsfrist: 1. april, 1. juni, 1. september og 1. oktober

Sølvfargede kulturmidler

Retningslinjer

Det kreves at søkeren er bosatt i Risør. 

Tre av følgende kriterier skal besvare i søknaden, med en kort beskrivelse. 

Hvordan er tiltaket: 

 • Med på å gjøre Risør attraktiv? 
 • Helsefremmende?    
 • Inkluderende? 
 • Lekent? 
 • Nyskapende? 
 • Aktivitetsskapende?   
 • Lokalt forankret? 
 • Bærekraftig, klima & eller miljøvennlig? 

Søknadsfrist

Sølvfargete kulturmidler har to søknadsfrister i året. 1. april og 1. oktober. Maks søknadssum er kroner 5000. Søknadene behandles administrativt og rapporteres til kulturutvalget. 

Frie kulturmidler - kunst

Dette er kulturmidler for det profesjonelle kunst og kulturlivet. Søker må være bosatt i Risør og ha sitt virke i Risør.  

 1. Beskriv kunstverket eller kunstprosjektet. 
 2. Minimum to av følgende kriterier beskrives:
 • Faglig høy kvalitet? 
 • Soliditet? 
 • Egenart? 

Hvordan og hvorfor er kunstverket interessant og hvordan kan det beskrives mot kulepunktene? 

 1. Besvar og utdyp effekten dette kan oppnå innen minst en av disse:  

 • Bærekraftig, beskrivelse av hvordan prosjektet er klima & miljøvennlig. 
 • Inkluderende 
 • Aktivitetsskapende 
 • Merkevarebyggende  

Søknadsfrist

Frie kulturmidler - kunst har to søknadsfrister i året. Søknadene behandles administrativt og rapporteres til kulturutvalget. 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september

Utbetaling og rapportering 

Det foretas utbetaling av halvparten av tilskuddet ved tilsagn og resten etter rapportering. Unntak: Ungdommens kulturmidler. 

Rapportering foregår digitalt via kommunens nettsider. Frist for rapportering er etter endt arrangement eller i forbindelse med årsoppgjør (for lag og foreninger). Innen utgangen av året. Rapporteringsskjema er digitalt og tilpasses tildelingene, for eksempel etter sum på tilskuddspotten.  

 • Rapporteringsskjema må sendes inn før en kan søke kulturmidler året etterpå. 
 • Dersom du søker tilskudd i en kategori, kan du ikke søke tilskudd for samme prosjekt i en annen kategori. (motsatt av kulturrådet) 
 • Tilskudd over kroner 10 000 vil kreve mer rapportering enn tilskudd under kroner 10 000. 
 • Dato for hovedsøknadsfristen er 1. april 2023. Fra 2024 fremskyndes søknadsfristen til 1. mars årlig.  
 • Kulturutvalget fordeler midlene etter kommunedirektørens innstilling i april 2023. 
 • Søknadene blir vurdert ut ifra et sett med variable kriterier og ett sett med kvalitetskriterier. 
 • Variable kriterier henvises til i hver kategori.  

Variable kriterier

Variable kriterier, som må være besvart i søknaden for å være en godkjent søknad. Søker velger å besvare minst tre av disse.  (vurderes med ja / nei) 

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier vurderes med tall for å bedømme kvaliteten i prosjektene, og for å kunne lage prioriterte lister.  

 • Soliditet - I hvilken grad de foreslåtte aktivitetene og metodene kan tenkes å nå målene i prosjektet. 
 • Gjennomføring - Prosjektets organisering, styring og budsjett. 
 • Ringvirkninger - direkte og indirekte ringvirkninger i prosjektet (hvor stor er målgruppa) 
 • Frivillighet - i hvilken grad frivillighet er tilstede. 

Søknadene som behandles administrativt, besvares innen 8 uker fra søknadsfristen. Søknader som behandles av kulturutvalget følger årshjulet for utvalget og blir behandlet ved første anledning. 

Rapporteringsskjema for utdelte kulturmidler

Vi vil gjerne vite hva du har brukt kulturmidlene på og hvordan det har gått. 

Skjema - Rapporteringsskjema for utdelte kulturmidler

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98