Kulturmidler, jubileumsmidler og underskuddsgaranti

Slik søker du

Alle søknader på midler fra kulturenheten må sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknader sendt på e-post blir returnert. 

Du kan søke enten kulturmidler eller jubileumstilskudd i 2022, ikke begge deler.

Skjema - Søknad om kulturmidler og underskuddsgaranti

Kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner

Retningslinjer

 • Aktivitet rettet mot barn og unge. 
 • Aktiviteten må foregå innenfor Risør kommune.
 • Søknader fra idrettslag og idrettsklubber som ikke faller inn under tildelingene til Idrettsrådet. 

Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd. Det blir ikke tildelt midler på søknader som er under kroner 5000.  

Kriterier

 • Tilgjengelighet, for deltakerne eller fysisk 
 • Egenart 
 • Fokus på å gjøre Risør attraktiv  
 • Bærekraft, klima og miljø  
 • Profesjonalitet = kvaliteten på prosjektet og gjennomføringsevne.  
 • Særegenhet  
 • Nyskapende  
 • Folkehelse og levekår 
 • Inkluderende 
 • Lekenhet 
 • Aktivitetsskapende 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2022 er 31. mai.

Ungdommens kulturmidler

Retningslinjer

 • Vi tildeler midler til det som foregår innenfor Risør kommune.   
 • Søknadssum må spesifiseres av alle søkere.  
 • Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd.  

Ekstra retningslinjer til Ungdommens kulturmidler: 

 • Søknaden sendes i fritt valgt medium. (Eksempler: som film, dokument eller fotomontasje.) 
 • Som film: Maks 3 minutters film, som tekst: Send maks en A4 side med skrifttype 12. Som fotomontasje, send maks 10 foto i maks A3 størrelse. 
 • Enkelt budsjett. Søknaden skal vise at du har laget et kostnadsoverslag (budsjett) over det du vil gjøre og forklarer priser på det du trenger penger til. Si litt om hvor mange timer du tror du vil bruke på dette. Det til sammen blir totalkostnadene. Vil du ha inntekter på dette? Fortell hvor mye du tenker du kan tjene på dette.  

Kriterier

 • Tiltaket skal være inkluderende
 • Tiltaket skal enten være en happening eller noe som varer
 • Tiltaket skal være sosialt, helsefremmende eller aktivitetsskapende
 • Tiltaket skal være lekent
 • Tiltaket skal vise at du er engasjert
 • Stedet dette skal skje må skrives

Søknadsfrist

Søknadsfrister er 31. mai, 1. juli, 1. september og 1. oktober.  
*dersom det er midler til overs etter hver søknadsfrist. 

Sølvfargede kulturmidler

Det grå sølvet er en ressurs. Eldrebølgen er på vei til Risør for fullt, både ved at demografien endrer seg samt at vi har mange nye hytteborgere og tilflyttere som er pensjonister. Her er det mye uforløste ideer og engasjement. Vi håper denne kulturmiddelkategorien kan være med å inspirere dem til å sette i gang kulturelle aktiviteter og arrangementer.   

Sølvfargete kulturmidler har en total budsjettramme for 2022 på kroner 20 000. 

Retningslinjer

 • Vi tildeler midler til det som foregår innenfor Risør kommune.   
 • Søknadssum må spesifiseres av alle søkere.  
 • Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd.  
 • Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker kulturmidler av en eller annen variant er pliktig i å være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer knyttet til organisasjonen. Dersom privatpersoner ønsker å søke kulturmidler, er de pliktige i å opprette enkeltmannsforetak med tilhørende kontonummer før de kan søke.   
 • Prosjektbeskrivelse og budsjett skal medfølge søknaden, sammen med beskrivelse av hvem dette er for, når det skal gjennomføres og hvor mange det når.   

Kriterier

Det kan søkes om maks kroner 5000 og det er kun mulig å søke en gang per år. Det kreves at søkeren enten er bosatt eller er hytteborger* i Risør.  

*hytteborger= kan vise til eierskap av hytte i Risør kommune.  

Tre kriterier må krysses av for å få innvilget søknad. Kriteriene besvares med en beskrivelse (2-3 setninger).  

 • Fokus på å gjøre Risør attraktiv   
 • Helsefremmende    
 • Inkluderende  
 • Lekenhet   
 • Nyskapende   
 • Aktivitetsskapende   
 • Lokal forankring    

Søknadsfrist

Søknadsfrist 31.mai. Vi åpner for en søkning til innen 1. oktober, om det er midler til overs i potten.  Søknaden innvilges på bakgrunn av aktiviteten det søkes på, ikke alder på søker.  

*dersom det er midler til overs etter hver søknadsfrist. 

Frie kulturmidler

Frie kulturmidler er et nytt lite bidrag til våre profesjonelle utøvere innen visuell og utøvende kunst.

Retningslinjer

Det kan søkes om maks kroner 5000. 
Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd.  

Kriterier

Minimumsantall for kriterier som må krysses av for å få innvilget søknad 2 + obligatorisk  

 • Faglig høy kvalitet     
 • Soliditet 
 • Egenart 

Obligatorisk: Besvar effekten dette kan oppnå innen minst en av disse - Bærekraft, Inkluderende, aktivitetsskapende, og merkevarebyggende.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 31. mai  

*1. oktober dersom det er midler til overs etter hver søknadsfrist. 

Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid

Retningslinjer

Deles ut til lokale, regionale eller nasjonale organisasjoner.

Kriterier

 • Tilgjengelighet  
 • Folkehelse  
 • Bedrer levekår 
 • Aktivitetsskapende 
 • Inkluderende 
 • Nyskapende 

Obligatorisk:  

 1. Antyde hvor mange mennesker dette når og hvordan (direkte, indirekte, ringvirkninger (sjekk bufdir) (sjekk med Knut) 
 2. Bærekraft, klima og miljø, svare på hvordan de lever/løser/forholder seg til minst en av disse. 
 3. Gjennomføringsevne, - kvalitet på (prosjektplan) organisering og styring (i prosjektbeskrivelsen?) 

Svar på 3 av 6 kriterier,- pluss alle 3 obligatoriske. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2022 er 31.mai 

Jubileumsmidler

Retningslinjer

Jubileumstilskuddene som tildeles i 2022 forutsetter at arrangementet gjennomføres i jubileumsåret 2023.
Vi tildeler jubileumsmidler til aktivitet og arrangementer som vil foregå i Risør kommune i 2023.  

De som kan søke er lag- og foreninger, privatpersoner og kunst- og kulturarbeidere. Alle som søker må være registrerte i Risør – enten som innbyggere eller med enkeltmannforetaksadresse i Risør kommune, eller ved å samarbeide med personer eller organisasjoner som er registrert i Risør med mulighet til å søke jubileumstilskudd.    

Kriterier

Arrangementet må være med på å oppfylle minst en av tre ambisjoner og søknadene må beskrive arrangementet i forhold til jubileets tre verdier, - inkluderende, lekent og solid.  

Verdier og ambisjoner som må svares ut i søknad er listet opp i søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist

øknadsfrist 31. mai 2022.

Kulturmidler rest

Kulturmidler rest blir lyst ut til høsten, dersom det blir midler igjen på budsjettet.

Underskuddsgaranti

Retningslinjer

Det kan kun søkes underskuddsgaranti for til sammen ett arrangement/festival per år per arrangør. 

 • Søknadssum inntil 5000 *vedtas administrativt 
 • Søknadssum over 5000 * går til kulturutvalget ved første utvalgsmøte 

*Søknadssummen kan justeres av søker med en oppdatert søknad, dersom arrangementet går med mer underskudd enn beregnet.   

 • Arrangementet må foregå innenfor Risør Kommune  

Dersom underskuddsgaranti vedtas, innvilges det alltid med vedtaket: Søknad innvilges ved fremvist behov.

Søknadsfrist

Senest uke 40 eller senest tre uker før arrangementet.

Felles retningslinjer for tildeling av kulturmidler

 Grunnleggende retningslinjer: 

 1. Vi tildeler midler til det som foregår innenfor Risør kommune.  

Unntak 1: Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid.  

Unntak 2 og 3: Frie kulturmidler, og Ungdommens kulturmidler, der markedsføringsverdien av Risør som kunst- og kulturby vurderes som et viktig element.  

 1. Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker kulturmidler av en eller annen variant er pliktig i å være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer knyttet til organisasjonen. Dersom privatpersoner ønsker å søke kulturmidler, er de pliktige i å opprette enkeltmannsforetak med tilhørende kontonummer før de kan søke.  

Unntak: Ungdommens kulturmidler 

 1. Prosjektbeskrivelse og budsjett skal medfølge søknaden, sammen med beskrivelse av hvem dette er for, når det skal gjennomføres og hvor mange det når.  

Unntak: Ungdommens kulturmidler. Søknadskriterier tilpasses ungdommene. 

 1. Søknadssum må spesifiseres av alle søkere. 

 1. Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd. 

 1. Det blir ikke tildelt midler på søknader som er under kroner 5000. Unntak er Frie kulturmidler, Ungdommens kulturmidler og Sølvfargete kulturmidler. 

Kriterier

Kriterier er tilpasset hver enkelt kategori og er bestemt med samråd med ulike samarbeidspartnere. 
Samarbeidspartnere er fagfolk eller grupperinger som representerer de ulike kategoriene sammen med kultursjefen. 

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698