Kulturmidler og underskuddsgaranti

Kulturmidler kan søkes av lag og foreninger som har som målsetting å drive kulturarbeid i kommunen. Søknader hvor barn og unge er hovedgruppen prioriteres. 

Søknadsfrister

Tidsfrist for å søke på kulturmidler er 1. juli og 1. oktober.

Fristen 1. juli gjelder årlig driftsstøtte hovedsak for lag og foreninger, mens fristen 1. oktober skal gjelde festivaler, større arrangement og eventuelt nye kulturarrangement av en viss størrelse.

Søknader som kommer utenfor disse to tidsfristene vil fra nå av avvises og henvises til gjeldende frister, med mindre det er helt spesielle forutsetninger som tilsier at den må behandles umiddelbart. Søknader av nasjonal eller internasjonal betydning legges uansett fram for politisk behandling.

Kulturmidler

Søknaden skal inneholde årsmelding og regnskap som er vedtatt for forrige år og budsjett for inneværende år. Den skal og inneholde antall betalende medlemmer, attestert av revisor eller en årsmøtevalgt person. Søknader fra undergrupper i organisasjonen skal sendes gjennom hovedstyret.

Skjema - Søknad om kulturmidler
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kulturmidlene utlyses offentlig med søknadsfrist. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.

Svar om tildeling gis innen tre uker fra søknadsfrist ved tildeling av kulturmidler.

Underskuddsgaranti

Det er vedtatt at 10% av kulturmidlene kan benyttes til underskuddsgaranti. Underskuddsgaranti til kulturarrangementer kan søkes gjennom hele året.

Send søknad på eget skjema tilskudd til kulturarrangement senest tre uker før arrangementet starter, og rapport-/regnskapsskjema senest tre uker etter avsluttet arrangement. Søknaden sendes til enhet for kultur, Risør kommune.

Serviceerklæring - kulturmidler og underskuddsgaranti


Klageadgang: Klageinstans er Risør formannskap.
Klagen skal sendes til saksbehandler.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt.

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698