Serviceerklæring - kulturmidler og underskuddsgaranti

Om tjenesten: Tildeling av kulturmidler/underskuddsgaranti. Hvert år tildeler kommunen kulturmidler til lag og foreninger og stiller underskuddsgaranti for ulike kulturarrangementer. Kulturmidlene utlyses offentlig med søknadsfrist. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.

Saksområdet: KULTURMIDLER OG UNDERSKUDDSGARANTI

Vårt ansvar: Utlysing av tilskudd og underskuddsgaranti i rett tid.
Gi veiledning ved uklarheter eller andre behov.
Gi svar om tildeling innen tre uker fra søknadsfrist ved tildeling av kulturmidler, og innen to uker etter innlevering av rapport- og regnskapsskjema ved underskuddsgaranti.


Ditt ansvar: Kulturmidler til lag og foreninger

Gjør deg kjent med kommunens


Send søknad på eget skjema

 

om tilskudd innen 1. april til kulturetaten, vedlagt følgende opplysninger:
- Årsmelding og regnskap som er vedtatt for siste driftsår.

- Budsjett for inneværende år.

-antall betalende medlemmer, attestert av revisor eller en årsmøtevalgt person.

Søknader fra undergrupper i organisasjonen skal sendes gjennom hovedstyret.


Underskuddsgaranti

Send søknad på eget skjema tilskudd til kulturarrangement senest tre uker før arrangementet starter, og rapport-/regnskapsskjema senest tre uker etter avsluttet arrangement.


Klageadgang: Klageinstans er Risør formannskap.
Klagen skal sendes til saksbehandler.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt.