Kulturmidler og underskuddsgaranti

Kulturmidler kan søkes av lag og foreninger som har som målsetting å drive kulturarbeid i kommunen. Søknader hvor barn og unge er hovedgruppen prioriteres. Søknadsfrist 1. april. Underskuddsgaranti til kulturarrangementer kan søkes gjennom hele året.

Kulturmidler

Søknaden skal inneholde årsmelding og regnskap som er vedtatt for forrige år og budsjett for inneværende år. Den skal og inneholde antall betalende medlemmer, attestert av revisor eller en årsmøtevalgt person. Søknader fra undergrupper i organisasjonen skal sendes gjennom hovedstyret.

Søknad om kulturmidler sendes post@risor.kommune.no innen 1.april

Kulturmidlene utlyses offentlig med søknadsfrist. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.

Svar om tildeling gis innen tre uker fra søknadsfrist ved tildeling av kulturmidler.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Risør kommune (PDF, 14 kB)

Søknadsskjema - tilskudd til kulturformål (PDF, 73 kB). Finnes også tilgjengelig på Risør og Søndeled bibliotek.  

Skrivbart søknadsskjema - tilskudd til kulturformål i Word-format (DOC, 74 kB)

Underskuddsgaranti

Det er vedtatt at 10% av kulturmidlene kan benyttes til underskuddsgaranti. Underskuddsgaranti til kulturarrangementer kan søkes gjennom hele året.

Send søknad på eget skjema tilskudd til kulturarrangement senest tre uker før arrangementet starter, og rapport-/regnskapsskjema senest tre uker etter avsluttet arrangement. Søknaden sendes til enhet for kultur, Risør kommune.


Serviceerklæring - kulturmidler og underskuddsgaranti

Søknadskjema - tilskudd til kulturarrangementer (PDF, 83 kB)

Skrivbart søknadsskjema - tilskudd til kulturarrangementer i Word-format (DOC, 23 kB)
 

Klageadgang: Klageinstans er Risør formannskap.
Klagen skal sendes til saksbehandler.
Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt.

Kontaktinformasjon

Torolf Edgar Kroglund
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 907 27 124