Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Mer informasjon og søknadsportal

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

I tillegg til å kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak jf. regelverkets 1 a) er det nå mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. 1 b) i regelverket.
  • koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. 1c) i regelverket.

Søknad om de nyt tiltakstypene skal sendes inn direkte til Bufdir og omfattes ikke av regelverkets punkt 3. Inntil 20 millioner kroner er satt av til de nye tiltakstypene.

Bufdirs søknadsportal

Det vil i år publiseres fire ulike søknadsskjemaer i portalen. Dere skal fortsatt benytte det ordinære søknadsskjemaet og forenklet skjema for utstyrssentraler for søknader om tilskudd til ordinære tiltak, jf. punkt 1 a) i regelverket. For søknader om tilskudd til de to nye tiltakstypene, jf. 1 b) og 1 c) i regelverket, er det opprettet egne søknadsskjemaer. Ta kontakt med tilskuddsavdelingen  i Bufdir hvis du er usikker på hvilket skjema du skal benytte. 

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverkveileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Kontaktperson i Risør kommune

Malin Paust