Eiendomsskatt på boliger i Risør kommune 2021

Risør kommune sender nå ut eiendomsskatteseddel for alle skatteobjekt i kommunen. Skatteseddelen er ikke en faktura. Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale eiendomsgebyr seks ganger i året. 

På skatteseddelen står det om du har skattegrunnlag etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, eller kommunal takst.

For boliger har Bystyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatt. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen.

Utregning av eiendomsskatt

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Kommunene skal ved eiendoms-skatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7 i år 2021 (gir 30 % reduksjon). Skattesatsen er 4 promille i 2021.

Dette er et eksempel på utregning, hvor Skatteetatens boligverdi er 2 millioner kroner.

Eksempel eiendomsskatt formuesgrunnlag
Boligverdi Kr. 2.000.000
Minus reduksjon 30 % Kr. 600.000
Skattegrunnlag Kr. 1.400.000
Promille 4
Utregnet eiendomsskatt Kr. 5.600


Klage

Det er Skatteetaten som er klageinstans der eiendomsskatten er beregnet etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, ikke Risør kommune.
Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten ved å bruke denne portalen:  Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt - Skatteetaten

Det er beregnet boligverdi for 2019 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2021.

Se for øvrig informasjon på www.skatteetaten.no og på telefon 800 80 000.