Eiendomsskatt på boliger i Risør kommune 2022

Risør kommune sender ut eiendomsskatteseddel for alle skatteobjekt i kommunen.

Skatteseddelen er ikke en faktura. Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale eiendomsgebyr seks ganger i året. 

På skatteseddelen står det om du har skattegrunnlag etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, eller kommunal takst.

For boliger har Kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatt. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen.

Kommunestyrets vedtak desember 2021 for skatteåret 2022.

Eiendomsskatt

1. I 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på «Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» (eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 g).

2. Generell skattesats settes til 3,5 promille (esktl. § 13).

3. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl § 8 C-1).

4. Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10 % årlig regnet fra 2017 til og med 2022 (esktl. § 8 A-4). (Merknad: Dette gir 60 % økning sammenlignet med skattegrunnlagene benyttet for utskriving av skatt i 2021.)

5. Fritak etter eigedomsskattelova §7 oppheves.

6. Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25).

7. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter.

8. Kommunen foretar en ny alminnelig taksering i løpet av 2022-2023, slik at nye kommunale eiendomsskattetakster benyttes for utskriving av skatt i 2023 (esktl § 8 A-3 (2)). (Merknad: Kommunal taksering vil ikke gjelde de fleste boliger i det tilfelle Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdier skal benyttes også i 2023.)

9. Gjeldende «Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer» og Retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Risør» – begge vedtatt i 2003 - blir revidert innen utskrivning av eiendomsskatt for 2023.


Klage

Det er Skatteetaten som er klageinstans der eiendomsskatten er beregnet etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, ikke Risør kommune.
Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten ved å bruke denne portalen:  Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt - Skatteetaten

Det er beregnet boligverdi for 2020 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2022.

Se for øvrig informasjon på www.skatteetaten.no og på telefon 800 80 000.