Eiendomsskatt på boliger i Risør kommune 2023

Risør kommune sender ut eiendomsskatteseddel for alle skatteobjekt i kommunen, som skal betale eiendomsskatt. Skatteseddelen er ikke en faktura. Eiendomsskatten faktureres på egen faktura første halvdel av 2023 på grunn av overgang til ny programvare. På skatteseddelen står det om du har skattegrunnlag etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, eller kommunal takst.

For boliger har Kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatt. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen.

Kommunestyrets vedtak 15. desember 2022 for skatteåret 2023

I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2023 ut på «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» (utskrivningsalternativ esktl § 3 g)

  • Generell skattesats settes til 4 promille (esktl § 13)
  • For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl §8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl § 8 A-2 og A-3)
  • Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10% fra 2022 til 2023. (esktl§8 A-4)
  • Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25)
  • Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter
  • «Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer» og «Retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Risør» revideres innen utskrivning av eiendomsskatt for 2024.

Klage

Det er Skatteetaten som er klageinstans der eiendomsskatten er beregnet etter formuesgrunnlag fra Skatteetaten, ikke Risør kommune.
Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten ved å bruke denne portalen:  Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt - Skatteetaten

Det er beregnet boligverdi for 2021 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2023.

Se forøvrig informasjon på www.skatteetaten.no og på telefon 800 80 000.