Eiendomsskatt i Risør kommune

Eiendomsskatt 

 • I medhold av eigeskattelovas (esktl) §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2023 ut på «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» (utskrivningsalternativ esktl § 3 g)
 • Generell skattesats settes til 4 promille (esktl § 13)
 • For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl §8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl § 8 A-2 og A-3)
 • Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10% fra 2022 til 2023. (esktl§8 A-4)  Eiendomsskatten betales i seks (6) terminer (esktl § 25)
 • Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter
 • «Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer» og «Retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Risør» revideres innen utskrivning av eiendomsskatt for 2024.

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, uansett om det er bolig, hytte, næringsbygg, ubebygd tomt, osv.

Liste over eiendomsskattegrunnlag/skattesats/utlignet eiendomsskatt til den enkelte eiendom er tilgjengelig på nettsiden til Risør kommune før 1. mars hvert år.

I eiendomsskattelovens § 5 er det bestemmelser om at enkelte eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer og driftsdelen på gårdsbruk.

Fritak i henhold til eiendomsskattelovens § 7 pkt a og b gis kun av Kommunestyret etter søknad.

Skatten skal prinsipielt beregnes på grunnlag av eiendommens omsetningsverdi, men det er vedtatt faste regler for beregning av denne verdien som nedenfor er omtalt som skattetaksten. Skattetaksten beregnes på grunnlag av disse hovedreglene:

Gjeldende kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster kontorjusteres med 10 % årlig regnet fra 2017 til og med 2023 (esktl. § 8 A-4). 

 • tomteverdi; for bolig kr. 200.000, for fritidsbolig kr. 250.000
 • verdi av bygninger beregnet etter en pris for boliger på kr. 5.000 pr. m², for fritidsboliger kr. 4.000 - 5.500, og garasjer, uthus og lignende kr. 1.500 - 2.500 pr. m². (måleregler Norsk Standard 3439)
 • bygningenes verdi korrigeres så med en faktor (0,6 - 1,0) for alder
 • verdien av tomt og bygg korrigeres så med en faktor (0,8 - 1,2) for standard, og med en faktor (0,6 - 2,5) for beliggenhet, adkomst og lignende.

For å beregne skattetaksten engasjerer kommunen autoriserte takstpersoner som gjennomfører taksering basert på arealopplysninger, og utvendig befaring på eiendommen. De verdier som er kommet fram gjennom dette arbeidet, legges så fram for en politisk valgt skattetakstnemnd som fastsetter og vedtar skattetaksten. Skattetakstnemndas vedtak kan påklages.

Justering av eiendomsskatten

Kommunestyret behandler årlig spørsmål om endring av skattetakst. Taksering tar utgangspunkt i samme satser som ble nyttet i 2003. 

Kommunestyret vedtok 15.12.2022 å sette eiendomsskattesatsen til 4 promille for 2023. Eiendomsskatten skrives ut på fast eiendom i hele kommunen. Kommunen benytter Skatteetatens formuegrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet.  For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster.

Beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal beregnes av 70 prosent av skattetakstbeløpet.

Historikk

 • Kommunestyret vedtok 16.12.2021 å sette eiendomsskattesatsen til 3,5 promille. Eiendomsskatten skrives ut på fast eiendom i hele kommunen. Kommunen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet.  For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster.
 • Bystyret vedtok 17.12.2020 å sette eiendomsskattesatsen til 4 promille. Eiendomsskatten skrives ut på fast eiendom i hele kommunen. Kommunen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet.  For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster.
 • Bystyret vedtok 12.12.2019 å sette eiendomsskattesatsen til 5 promille.  Det innføres en reduksjonsfaktor på 30 % av eiendomsskattetaksten (verdien). Gjeldende takster benyttes for skatteåret 2020.
 • Bystyret vedtok 13.12.2018 å holde eiendomsskattegrunnlaget uendret fra 2018 til 2019.
 • Bystyret vedtok 14.12.2017 å holde eiendomsskattegrunnlaget uendret fra 2017 til 2018.
 • Bystyret vedtok 15.12.2016 å holde eiendomsskattegrunnlaget uendret fra 2016 til 2017.
 • Bystyret vedtok 17.12.2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-4 økes skattetaksten for 2016 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
 • Bystyret vedtok 11.12.2014 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-4 å øke skattetaksten for 2015 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
 • Bystyret vedtok 12.12.2013 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-4 å øke skattetaksten for 2014 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering.
 • Bystyret vedtok 25.10.2012 med hjemmel i lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane å øke skattetaksten for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % for skatteåret 2013. Etter ny gjennomgang i beregningsgrunnlaget, vil noen eiendommer få avvikende tillegg/fradrag i forhold til den generelle økningen av eiendomsskatten på 10 %.

Innføring av eiendomsskatt i Risør kommune

Risør bystyre vedtok i 2002 å innføre eiendomsskatt på nærings- bolig- og fritidseiendommer i en nærmere avgrenset del av kommunen, og på verk og bruk i hele kommunen. Ordningen ble iverksatt fra og med 2003. Bystyret vedtok å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2007. 

Retningslinjer for eiendomsskatt (PDF, 401 kB)

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn hvert år, og tidspunktet gjøres kjent i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Ved henvendelser om eiendomsskatten, oppgi gårds- og bruksnummer.

Mer informasjon om klageadgang