Informasjon om eiendomsskatten 2020

Eiendomsskattelista for 2020 legges  ut til offentlig gjennomsyn 28.februar, og de første regningene for eiendomsskatt er nå sendt ut.

Noen skattytere lurer på hvordan regjeringens vedtatte endring har innvirkning på deres eiendomsskatt.

Regjeringen vedtok at det innføres en obligatorisk (lovpålagt) reduksjonsfaktor på 30% på skattetakstbeløpet til det enkelte skatteobjekt. Det innebærer at skattetakstbeløpet reduseres med 30% av opprinnelig verdi som skattegrunnlag.

Videre vedtok regjeringen at maks skattesats skal reduseres fra 7 promille til 5 promille fra 2020. Skattesatsen ganges ut fra skattegrunnlaget.  Dvs at en bolig med skattetakst på kr.1.000.000 får et skattegrunnlag på kr.700.000 og en skatt på kr.3.500. Denne skatten fordeles på 2 eller 6 terminer og sende ut sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

I Risør kommune har eiendomskattetaksten vært redusert med et bunnfradrag på 50% av takstene, og skattesatsen har vært på 7 promille frem til og med 2019.

Når Risør kommune nå følger regjeringens pålegg om endringer i eiendomsskatten, så er effekten tilnærmet uendret for skatteyterne.

Eksempel kan illustreres slik:

Eiendomsskatt - eksempel
År Skattetakst - Prosent Skattegrunnlag Skattesats Utskr. eiendomsskatt
2019 1 000 000 Bunnfradrag 50 % 500 000 7 promille 3 500
2020 1 000 000 Reduksjonsfaktor 30 % 700 000 5 promille 3 500
2021 1 000 000 Reduksjonsfaktor 30 % 700 000 4 promille 2 800

Risør kommune har hatt et høyere fratrekk i skattegrunnlaget enn det regjeringen har pålagt, som innebærer at skattegrunnlaget øker når man erstatter bunnfradraget (50%) med reduksjonsfaktoren (30%).

Reduksjonen i skattesatsen fra 7 promille til 5 promille er en reell skattereduksjon, men for 2020 elimineres effekten av denne gjennom økningen av skattegrunnlaget med 20%.

Det er videre foreslått at skattesatsen skal reduseres ytterligere med 1 promille fra 2021. I eksempelet over vil det gi et utslag på kr. 700 i redusert eiendomsskatt på objektet fra 2021.

Rådmannen vil gjennom 2020 gjøre vurderinger rundt taksering av eiendommene i Risør kommune.  Rådmannen har anledning til å gjøre en ny taksering av alle eiendommer, for å oppdatere skattetakstene som har sin opprinnelse fra innføringen i 2003.  Alternativt kan Rådmannen velge å ta i bruk Skatteetatens formuesverdier som grunnlag for skattetakster for boliger. Øvrige eiendommer, som fritidsboliger og næringsbygg skal verdsettes med kommunal taksering som tidligere.

Det vil bli lagt frem en egen politisk sak til Bystyret for beslutning når rådmannens utredning er klar.

Her kan du lese Retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Risør, vedtatt 11.3.2003 (PDF, 401 kB)  Merk endringer skrevet i rødt på side 3 og 4 i dokumentet, som følge av politisk vedtak.

Eiendomsskattekontoret i Risør kommune.