Klageadgang på eiendomsskatt

Eiendomsskattelisten legges ut på Kommunehuset til offentlig ettersyn i perioden 28.02. - 31.03.2023. Listen vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klager på takster basert på formuesverdi (hovedsakelig boligeiendommer) rettes til skattemyndighetene, www.skatteetaten.no. 

Klager på kommunale takster sendes kommunen.

Eier du en boligeiendom og har fått en kommunal takst kan dette skyldes at du har opplyst skattemyndighetene om at du benytter eiendommen til fritidsformål. Skatteetaten sender kun formuesverdier til kommunen på de eiendommer de anser for å være primær- eller sekundærboliger. Eiendommer i bruk som fritidseiendommer får formuesverdi som fritidseiendom og vil bli kommunalt taksert etter reglene i eiendomsskatteloven. 

Etter loven har du en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Er du uenig i skattegrunnlaget?

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Mer informasjon om eiendomsskatt 2023

Bystyret vedtok 15.12.2022 å sette eiendomsskattesatsen til 4 promille. Det er reduksjonsfaktor på 30 % av eiendomsskattetaksten (verdien).  

Eiendomsskatten skal fordeles på seks terminer.  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, se utfyllende informasjon om eiendomsskatt i Risør kommune.

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klageadresse

Formuesgrunnlag: www.skatteetaten.no telefon: 800 80 000

Kommunal takst: Risør kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 158, 4952 Risør