Betaling av kommunale eiendomsgebyr

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

  • vann- og avløpsgebyr
  • feie- og tilsynsgebyr 
  • eiendomsskatt 
  • festeavgift (kommunale eiendommer)

Gebyrene faktureres i 6 terminer pr. år med forfall den 20. i partallsmånedene. Målt vannforbruk ved vannmåler avregnes og faktureres i februar.

Du får tilsendt faktura ca. 2 uker før forfall.  

Risør kommune sender faktura til den som er registrert som hjemmelshaver i matrikkelen. Der det er flere hjemmelshavere, kan disse selv velge hvem som skal registreres som fakturamottakere ved å kontakte kommunen.

Priser for 2023

Kommunale eiendomsgebyr 2023
Tjeneste Beløp u/mva Beløp m/mva
Abonnementsgebyr vann 1500 1875
Abonnementsgebyr avløp 2090 2612,50
Vann per m3 7,35 9,19
Avløp per m3 15 18,75
Feie- og tilsynsgebyr 310 387,50
Vannmålerleie per år 300 375
Tilknytningsgebyr vann 7350 9187,50
Tilknytningsgebyr avløp 7350 9187,50
Eiendomsskatt 4 promille Fritak for næring
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler 500 625

Risør kommune bruker omregningsfaktor 1,4 for å finne antall m3 forbruksgebyr (boligens bruksareal m2 x 1,4= kubikk m3).

Hvis Risør kommune ikke mottar avlesning på vannmålere, vil vi stipulere forbruket for forgående år på samme måte som hvis du ikke har vannmåler, det vil si boligen/fritidsboligens bruksareal x 1,4.

Søknad om fritak

Hvis boligen har stått tom i et år, kan du søke om fritak for forbruksgebyret for vann og avløp.  Du må bekrefte at boligen ikke har vært sporadisk benyttet, brukt som fritidsbolig eller utleid på annen måte.

 

Renovasjon og slam

Se rta.no

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om Avtalegiro eller eFaktura.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen. 

EHF

Bedrifter / organisasjoner kan benytte EHF (elektronisk handelsformat) for alle typer regninger fra Risør kommune.

Her finner du ELMA registeret som sier hvordan organisasjoner og bedrifter kan registrere seg i dette registeret.