Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og å redusere forurensing fra jordbruket, utover det som forventes gjennom ordinær drift. Det er foretak som kan søke og det er et vilkår at det foregår jord- eller husdyrproduksjon på eiendommen det omsøkte tiltaket er planlagt på.

Les mer om ordningen her (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke)

Det kan søkes tilskudd planlegging av tiltak og gjennomføring av tiltak

Landbruksforvaltningen og de lokale interesseorganisasjonene utarbeider lokale føringer og tilskuddssatser i samarbeidsmøte hvert år for den tildelte rammen fra Fylkesmannen.

Veiledning for føringer og prioriteringer for 2020 kan leses her:

Søknadane behandles fortløpende og det skal søkes på fastsatt elektronisk skjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema

Vedlegg til søknaden er kart m/påtegning (bruk gårdskart https://gardskart.nibio.no/search), arbeidsplan, tegninger/skisser, gjødselplan, ev avtale mellom grunneier og søker

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 90 09 49 61

Kommunehuset