Konsesjon og boplikt

Skal du overta eiendom i Risør kommune?

All form for overtakelse av ny eiendom krever samtykke (tillatelse) etter konsesjonsloven før skjøtet kan tinglyses hos Kartverket. Det er kommunen som gis slik tillatelse.

Regelverket knytter seg både til deg som ny eier og hvilke type eiendom du skal overta. Loven bruker ordet erverv som er en fellesbetegnelse for å overta eiendom uavhengig av om du betaler eller ikke. For noen erverv kan egenerklæring benyttes, mens andre må sende konsesjonssøknad til kommunen.

Hva er boplikt og hvordan oppfylles den?

Det er tre former for boplikt:

  • Lovbestemt
  • Forskriftsbestemt
  • Vilkår i konsesjonsvedtak

En eier som har boplikt skal ta eiendommen i bruk som reell bolig. En eiendom er først reell bolig (bebodd) når de som bor der også er registrert bosatte på eiendommen etter folkeregisterloven.

Noen har lovbestemt personlig boplikt slik som for større landbrukseiendommer. Andre har boplikt som følge av lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense som ikke er personlig, men kan oppfylles av leietaker. Boplikt kan også settes som vilkår i et konsesjonsvedtak.

Uavhengig av om du har lovbestemt boplikt (personlig boplikt), forskriftsfastsatt boplikt eller får vilkår om boplikt i et konsesjonsvedtak er tilflyttingsfristen senest 1 år etter at eiendoms-overdragelsen (skjøtet) ble tinglyst.

Slekt

I konsesjonsloven § 5 definerer loven hvem som er i slekt. På landbruksdirektoratet sine nettsider er det laget en god oversikt over hvem som regnes innenfor slekt-begrepet i loven.

Mer om regelverket finner du på landbruksdirektoratet sin hjemmeside:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

Skjøte og veiledning til utfylling finner du på Kartverket sine nettsider

https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/skjote/

Eiendommer under 100 daa totalt areal eller under 35 daa jordbruksareal

Kommunen har forskrift om redusert konsesjonsgrense (boplikt) i hele kommunen med unntak av Flisvika og Holmen. Det er egne skjemaer som skal benyttes avhengig av hvor eiendommen ligger.

Forskrifta https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-02-02-143 har et kartvedlegg som viser den geografiske avgrensingen for Flisvika og Holmen.

For eiendommer i Flisvika og på Holmen skal skjema LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv benyttes. Det er grønt, og for disse eiendommene er det punktene

1, 2, 5 og 10 som skal fylles ut.

For eiendommer i resten av kommunen skal skjema LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense benyttes. Skjema er rosa. Veiledning til utfylling av skjemaet er på side 3 og 4. Punktene 1 og 2 skal alltid fylles ut i tillegg til underskrift i punkt 6. I tillegg skal ett av punktene 3, 4 eller 5 fylles ut. Er du i slekt med tidligere eier er det pkt. 3 du skal bruke.  Det er ikke boplikt om du overtar etter nær slekt forutsatt at de har hatt eiendommen i minst 5 år og sørget for at eiendommen har vært bebodd i eiertiden.

Begge skjemaene ligger på landbruksdirektoratet sine nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

Er du usikker for hva som gjelder for deg så ta kontakt med kommunen.

Eiendommer med mer enn 100 daa totalareal eller over 35 daa jordbruksareal

Det er egne regler for større eiendommer. Reglene knytter seg til:

  •  om du som ny eier er i nær nok slekt til den som selger
  • om eiendommen er bebygd
  • om eiendommen har over 100 daa totalt areal
  • om eiendommen har mer enn 35 daa jordbruksareal

På gårdskartet til NIBIO https://gardskart.nibio.no/search kan du søke opp kommune samt gårds- og bruksnummer for å finne arealopplysningene for den aktuelle eiendommen.

Dersom du er i nær nok slekt med den du overtar fra skal du benytte skjema LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Det er grønt https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

Avhengig av eiendommens størrelse skal punktene 3 eller 4 fylles ut i tillegg til punkt 1, 2 og 10.

Er du usikker så ta kontakt med kommunen.

Skal du kjøpe bebygd eiendom over 100 daa totalareal eller eiendom som har mer enn 35 daa jordbruksareal og ikke er i slekt med selger må du søke konsesjon.

Det gjøres på eget skjema LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

Det er blått og veiledning til utfylling av skjemaet finner du på side 3 og 4.

Søknaden skal følges av skjøte/kjøpekontrakt eller annen avtale samt takst.

Ubebygd eiendom som ikke er regulert til bygg og anlegg må ny eier som hovedregel alltid søkes konsesjon for.

Mer om konsesjonsregelverket finnes hos Landbruksdirektoratet

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Telefon 37 14 96 16
Mobil 900 94 961
Kommunehuset
Marita Herigstad Halvorsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 22