Bebygd landbrukseiendom

Dersom eiendommen som skal overdras skjer i nær slekt kan skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom-LDIR-360 (grønt skjema) benyttes. For landbrukseiendommer med mer enn 35 daa jordbruksareal eller mer enn 500 daa produktiv skog er det lovbestemt boplikt.

Dersom eiendommer er kjøpt på det frie markedet må ny eier søke konsesjon.

For konsesjonssøknader må det betales saksbehandlingsgebyr – maksimalt 5000 kr.

Både egenerklæringsskjema og konsesjonssøknadsskjema samt informasjon om utfylling finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

Her finner du også oversikt over hvem som regnes for å være i nær slekt.

Mer om boplikt her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/boplikt-info

Eiendommens arealer finner du her: https://gardskart.nibio.no/search

Fyll inn kommunenummer (4201) samt gårds- og bruksnummer.