Tilskudd

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er regelverket som tilskuddssøknadene blir behandlet ut fra.

I Risør får du tilskudd til følgende tiltak i 2019:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Tiltak Sats Forvaltningsmyndighet
Avstandsregulering 35% Kommunen
Markberedning 30% Kommunen
Stammekvist 30% Kommunen
Traktorvei og skogsbilvei Varierer Fylkesmannen
Gjødsling 40% Landbruksdirektoratet
Nyplanting 80% Landbruksdirektoratet
Suppleringsplanting 60% Landbruksdirektoratet

Fylkesmannens strategi og retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Aust-Agder finner du her:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-aust--og-vest-agder/dokument-fmav/landbruk-og-mat/fmaa-landbruk-og-mat/skogbruk/generelt/skogsveier_tilskuddsstrategi_aa_2007.pdf

Opplysninger om søknad til gjødsling av skog finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak

Opplysninger om søknad til nyplanting og suppleringsplanting finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post

Arbeidssted: Gjerstad kommune