Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Risør kommune retter i perioden med korona-smitte ekstra innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et fond på 5 millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene ikke dekker.

Her kan du søke

Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Følgende retningslinjer gjelder for søknader og søknadsbehandling

 • Søknader tas imot av rådmannen som innstiller i saken. Formannskapet fatter vedtak i alle saker.
   
 • Midler fra fondet skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale virksomheter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker.
   
 • Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
   
 • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Unntak gjelder for Risørbaserte bedrifter og stiftelser av lokal betydning som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har konkurransevridende effekt.
   
 • Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører, frivillig lag og stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker intensjonen skissert over.
   
 • Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til 200 000,-, mens det for sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil 500 000,-.
   
 • Alle søknader skal behandles i full offentlighet.
   
 • Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra fondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
   
 • Godkjent timesats for egeninnsats i fondet er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.
   
 • Utbetaling av tildelte midler skjer med 50% ved godkjenning av tiltaket og resterende 50% ved gjennomført arbeid..
   
 • Søknader behandles fortløpende frem til midlene eventuelt er brukt opp. I løpet av våren 2021 skal effekten og tilfanget av søknader evalueres. Bystyret må da ta stilling til om ordningen videreføres, eventuelt avvikles, og restbeløp tilbakeføres til disposisjonsfond.
   

Statlige ordninger

Før en søknad sendes må du ha gjort deg kjent med, og kunne begrunne at statlige tilskuddsordninger ikke er aktuelle. For driftsmidler er det særlig følgende ordninger som er aktuelle: 

For utviklingsprosjekter er følgende ordninger de mest aktuelle:

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef
E-post
Mobil 481 03 455