Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Risør kommune retter i perioden med koronasmitte ekstra innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et fond på 5 millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene ikke dekker.

Her kan du søke

Skjema - Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Følgende retningslinjer gjelder for søknader og søknadsbehandling

 • Søknader tas imot av rådmannen som innstiller i saken. Formannskapet fatter vedtak i alle saker.
   
 • Midler fra fondet skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale virksomheter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker.
   
 • Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
   
 • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Unntak gjelder for Risørbaserte bedrifter og stiftelser av lokal betydning som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har konkurransevridende effekt.
   
 • Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter og stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker intensjonen skissert over.
   
 • Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til 200 000,-, mens det for sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil 500 000,-.
   
 • For alle søknader skal det vurderes om saken bør unntas offentligheten i henhold til offentlighetsloven §13.
   
 • Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra fondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
   
 • Godkjent timesats for egeninnsats i fondet er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.
   
 • Utbetaling av tildelte midler skjer med 50% ved godkjenning av tiltaket og resterende 50% ved gjennomført arbeid.
   
 • Søknadsfrist den 1. hver måned for behandling påfølgende måned. Unntak gjelder for juli og januar der formannskapet ikke møter og saken blir behandlet påfølgende måned.
   
 • En forutsetning for tilskudd til utviklingstiltak er dokumentasjon på at tiltaket bidrar til å stimulere til aktivitet for bedrifter som har behov for omstilling i forbindelse med koronasitusjonen.
   
 • For driftstilskudd er det et krav om å dokumentere reduksjon i driftsinntekter, og å fremlegge argumentasjon for hvorfor den statlige kompensasjonsordningen ikke er aktuell for søker.

Statlige ordninger

Før en søknad sendes må du ha gjort deg kjent med, og kunne begrunne at statlige tilskuddsordninger ikke er aktuelle. For driftsmidler er det særlig følgende ordninger som er aktuelle: 

For utviklingsprosjekter er følgende ordninger de mest aktuelle:

Vurderingsskjema

Klikk her for en grafisk fremstilling av hvordan de enkelte sakene vurderes (PDF, 390 kB)

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef
E-post
Mobil 481 03 455