Lokale kompensasjonsmidler i forbindelse med koronasituasjonen

Hvem kan søke  

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, og kulturinstitusjoner som er direkte berørt av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og som direkte berørt av smitteverntiltak innført desember 2021, kan også søke ved særlig god begrunnelse. 
 • Virksomheter med forretningsadresse i tilskuddskommunen.
 • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2020. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger. 

Hva kan det søkes om tilskudd til  

 • Det kan søkes om kompensasjon for økonomiske tap som følge av smitteverntiltak innført desember 2021
 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen opp mot tilskudd virksomheten har fått fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger. Søker må selv oppgi evt. annen støtte ved søknad under den kommunale ordningen.
 • Inntil 100 pst. av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes. Dersom kommunen mottar søknader som overstiger totalt tilgjengelige midler, vil dette kunne medføre en lavere tildeling til hver søker. 
 • Maksimalt tilskudd til en bedrift er kr. 200 000,-  Beløpet kan i særskilte tilfeller økes.
 • Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hva det ikke gis tilskudd til  

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen. 
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel: Barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.  
 • Finanssektoren.  
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales. 
 • Tilskudd gis som generelt driftstilskudd, og kan ikke øremerkes lønnstilskudd. Dersom midlene gis som tilskudd til virksomhetenes lønnskostnader, vil det kunne påvirke og i verste fall diskvalifisere virksomhetene fra å få tilskudd fra den nasjonale lønnsstøtte ordningen som etableres i februar, og føre til brudd med ESA-kravet om maksimal lønnsstøtte på inntil 80 prosent.

Hva skal oppgis i søknaden  

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer  
 • Søknadsbeløp  
 • Egenerklæring over annen offentlig støtte foretaket har mottatt eller søker. 
 • Dokumentasjon av tap som følge av smitteverntiltak innført desember 2021
 • Egenerklæring med hensyn til virksomhetens økonomiske situasjon.  
 • Skatteattest av nyere dato 

Søknaden sendes inn via: www.regionalforvaltning.no   

Søknadsfrist:  20. januar 2022