Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Betalingsfristen er den 20. i hver måned. Juli faktureres ikke.

Betalingssatser for oppholdsbetaling i barnehage 2019

Stortinget har foreslått nye nasjonale maksimalsatser for oppholdsbetaling i barnehager for 2019. Bystyret i Risør kommune har i budsjettbehandlingen for 2019, vedtatt å øke foreldrebetalingen i tråd med Regjeringens forslag.

Fra 1. august 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 3 040 kroner per måned.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

 

Satsene fra og med til 01.08.2019 blir som følger:

Opphold

Barn nr. 1

Barn nr. 2

Barn nr. 3

60 %

2128

1490

1064

70 %

2432

1702

1216

80 %

2736

1915

1368

100 %

3040

2128

1520

Private barnehager kan ha egne regler for foreldrebetaling, se barnehagens hjemmeside.

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 548.167 kroner kan søke om redusert pris. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien/husholdningen, kan du søke om redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Alle husholdninger der samlet inntekt er lavere enn 548.167 kroner, kan søke om gratis kjernetid. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det må søkes innen fristen 1. juni for å få redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra august.
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt.

Det kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. Søknader om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid behandles ikke i juli.

 

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Årets skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Dersom foresatte ikke kan legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, må søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt som for eksempel:

Dersom det er store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Hva skjer etter at du har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistret. Risør kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn som er bosatt i Risør kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Behov for veiledning?

Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Dersom du/dere har behov for personlig hjelp og veiledning kan du/dere ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver, Janne Broms for å avtale tid slik at du/dere kan få hjelp til korrekt utfylling av skjema.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61