Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Betalingsfristen er den 20. i hver måned. Juli faktureres ikke.

Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Betalingsfristen er den 20. i hver måned. Juli faktureres ikke.

Betalingssatser for oppholdsbetaling i barnehage

 

Stortinget har foreslått nye nasjonale maksimalsatser for oppholdsbetaling i barnehager for 2020. Bystyret i Risør kommune har i budsjettbehandlingen for 2020, vedtatt å øke foreldrebetalingen i tråd med Regjeringens forslag.

Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3 135 kroner per måned.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Betalingssatser
Opphold Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mat
60 % 1881 1317 941 210
70 % 2195 1536 1097 245
80 % 2508 1756 1254 280
100% 3135 2195 1568 350

 

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon

Redusert oppholdsbetaling

Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
Familier med lavere inntekt enn kroner 574 750 kan dermed søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

To, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer per uke gratis oppholdstid i barnehage. Familier med samlet årsinntekt lavere enn kroner 566 100 kan som følge av denne ordningen søke om redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist: 1 juni

 

Slik søker du

Du må sende elektronisk søknad på foresattportalen.

Dersom du trenger veiledning for å logge deg på foresattportalen kan du får god hjelp ved å gå inn på Vigilo hjelpesenter

Det må søkes innen fristen 1. juni for å få redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra august. 

Dersom du trenger veiledning til å søke om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen kan du få god hjelp til dette  ved å gå inn på Vigilo hjelpesenter. 

Du kan søke utenom fristen, søknaden må da sendes innen den 1. hver måned. Du må regne med tre uker behandlingstid. Ved eventuell innvilgelse av søknad vil ny sats gjelde fra første mulige betalingsperiode i henhold til kommunens rutiner for fakturering av barnehageopphold. 

Søknader om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid behandles ikke i juli.

Behov for veiledning?

Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Dersom du/dere har behov for personlig hjelp og veiledning kan du/dere ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver, Janne Broms for å avtale tid slik at du/dere kan få hjelp til korrekt utfylling av skjema.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette står ferdig utfylt i selvangivelsen. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på selvangivelsen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert. Risør kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Risør kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

 

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61