Slik søker du barnehageplass

Slik søker du barnehageplass

Elektronisk søknad

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Barnehageåret 2019 – 2020

Søknadskjema for barnehageplass i barnehageåret 2019-2020

Skjemaet skal benyttes for søknad om NY barnehageplass og ved ønske om bytte av barnehage. Ved ønske om endring av plass i barnehagen, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver i Risør for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige fra og med 1. august.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

  • Barnet har ikke barnehageplass
  • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars 2018
  • Barnet fyller ett år innen 30. november 2018. Retten til plass inntrer den måneden barnet fyller ett år
  • Barn som fyller ett år innen august, må ønske plass innen 31. august 2018
  • Barn som fyller ett år i september, må ønske plass innen 30. september 2018
  • Barn som fyller ett år i oktober, må ønske plass innen 31. oktober 2018
  • Barn som fyller ett år i november, må ønske plass innen 30. november 2018 

Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage, er du også med i hovedopptaket og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere. Det gjelder også plasser med oppstart i august, som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Dersom foreldre/ foresatte ønsker oppstart senere enn hovedopptaket 1. august kan barnehagene ta imot barn, dersom de har ledig kapasitet. Aktuelle opptaksdatoer er da 1. oktober, 1. januar og 1. april. Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars også til ønske om oppstart til disse opptakene. Eventuelle opptak utover i barnehageåret må vurderes fortløpende.  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Barnehagemyndigheten i Risør kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

 Klagen skal være skriftlig og sendes Risør kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

 Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet etter barnehageloven.

Slik foregår opptaket

Risør kommune har samordnet opptak til både private- og kommunale barnehager. Dette innebærer at foreldre/foresatte søker på et felles skjema som gjelder alle barnehagene. Søknadsfristen for hovedopptaket for barnehageplass fra 1 august er 1 mars. Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars. Alle søkere som har søkt innen fristen er garantert plass til hovedopptaket 1. august førstkommende barnehageår. Vi kan ikke garantere tildeling av barnehageplass dersom søknaden om barnehageplass er levert etter frist 1. mars.

Tildeling av plass samordnes så langt det er mulig med søkers prioriteringer. Det kan søkes om hele og delte plasser.

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som får plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket innen utgangen av mars. Det er åtte dagers svarfrist.

Fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin, kan det etter første opptaksrunde bli nye ledige plasser. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde.

Alle søkere med rett til plass, som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver, Janne Broms.

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61