Skolefritidsordningen (SFO)

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer på vårsemesteret, gjeldende for påfølgende skoleår, med søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om plass utenom søknadsfristen og opptak kan skje i løpet av skoleåret ved ledig kapasitet. Det er mulig å kjøpe dagplasser ved spesielle kortvarige behov om daglig leder finner plass til dette.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.

Endringer søkes om via Visma Flyt (krever pålogging)

SFO betalingssatser

Fra og med 01.08.2021 blir satsene slik:

 

Oppholdstid timer per uke

Pris per mnd.

Kost alle dager

Kost inntil 3 dager

Til og med 11 timer 1900 160 100
Fra og med 12 timer 2600 160 100


Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn og 50 % for påfølgende barn. Prisene gjelder fra 01.08.2018

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 502 334 kr kan søke om redusert pris.

Fra 1. august vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Søk om lavere pris på SFO på grunn av lav inntekt

Informasjon om SFO på skolenes hjemmesider

SFO ved Risør barneskole

SFO ved Hope oppvekstsenter

SFO ved Søndeled skole  

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.