Hvem har rett og plikt til opplæring?

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer gratis opplæring:

  • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
  • Familiegjenforening med ovennevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Introduksjonsloven gir regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Plikt til opplæring, men rett til gratis opplæring       

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Hva koster det?

For deltakere uten rett til gratis opplæring tilbyr VIRK 17 timer opplæring per uke. Prisen er i 2019 kr. 8000,- per semester, inklusiv bøker og materiell.

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. 
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. 

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 

  • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
  • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
  • Asylsøkere i transittmottak 
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) 
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet.