PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, med Risør som vertskommune. 

Hva kan PPT hjelpe med?

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne knyttet til ulike sider ved læring og utvikling.

Eksempler på utfordringer som PPT kan hjelpe med

  • Språk- og talevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Generelle lærevansker eller fagvansker
  • Matematikkvansker
  • Nonverbale vansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Syn- og hørselsvansker

For barn under skolepliktig alder gis hjelpen uavhengig av om barnet går i barnehage eller er hjemme.

Elever i videregående skole betjenes av PPT for Aust-Agder fylkeskommune

Slik søker du om hjelp fra PPT

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentligheten, og blir ikke gitt videre uten at foreldre har godtatt det. Informasjonen om eleven oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Mer informasjon

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet mer informasjon om PPTs system- og individrettede oppgaver.