PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, med Risør som vertskommune. 

Hvem kan få spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i grunnskolen har rett til spesialundervisning.

Elever over 15 år, foreldre, skoler, barnehager, helsesykepleier og andre instanser, kan kontakte og søke råd hos pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Ved henvisning til PPT skal foreldre samtykke og underskrive henvisningen.

Før det gjøres vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av (PPT).

Slik søker du om spesialundervisning

Hva koster det?

Alle tjenester ved PPT er gratis   
 
Tjenesten gjelder alle aldersgrupper bortsett fra aldersgruppen 16 - 20 år, som dekkes av PPT for videregående skoler.
 

Kontakt PPT