PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, med Risør som vertskommune. 

Slik søker du om spesialundervisning

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også søke direkte.
  1. Ta kontakt med elevens skole
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen henviser til PPT. Foresatte eller elev over 15 år kan også selv henvise til PPT
  4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis
  5. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning.
    Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 
  6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Kontakt PPT