BTI Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra Helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsinger i Agder, med Lister og Risør kommune som ledende aktører. Lister og Risør har utarbeidet felles søknad for prosjektsatsingen, med innspill fra øvrige kommuner i samarbeidet.

 Hovedmål for BTI Agder  

 • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  

 • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte  

Tiltak i BTI Agder

 1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy
 2. Digitalisering
 3. Kompetanseheving
 4. Evaluering

1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning.

2. Digitalisering

 • Digital handlingsveileder: Lister har prioritert etablering av digital handlingsveileder, og Sirdal var den første kommunen i Agder som har lansert dette. Siljan kommune har nylig lansert en annen versjon av digital handlingsveileder. Lillesand kommune presenterte sin versjon på nettverksmøte 1-19, https://lillesand.bedreinnsats.no/bti-veileder/BTI Agder vil bidra til at alle i samarbeidet får tilgang til en digital løsning 
 • Digital stafettlogg: Flere BTI kommuner har allerede tatt i bruk digital stafettlogg. BTI Agder undersøkte i 2018  mulighetene for å knytte data opp mot evalueringsformål. I 2020 planlegges anskaffelse for Risør kommune, med en prosess andre kommuner kan dra nytte av. Rapporten Stafettloggen – erfaringer fra kommuner så langt (KoRus, desember 2019) er relevant i denne sammenheng.
 • E-læring: BTI Agder ønsker å legge til rette for effektiv spredning av kompetanse gjennom muligheter for e-læring. 

  I Lister er det samlet nettressurser på https://www.btilister.no/lister/kurs/ innenfor de tre elementene de har definert som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen: 

  • Grunnleggende BTI
  • Bekymringssamtalen - ta opp uro
  • JUS-taushetsplikten  

3. Kompetanseheving

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. For Risør har RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert en BTI kompetanseportal, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Å bidra til hensiktsmessige kompetansehevingsprogram og erfaringsdeling er en viktig del av BTI Agder.

4. Evaluering

Universitetet i Agder har bistått ledende aktører i arbeidet med å lage plan for evaluering (PDF, 205 kB) av prosjektet. De ulike kommunene i BTI Agder vil kunne ha ulik grad av medvirkning i de ulike arbeidspakkene. PwC fikk høsten 2019 evalueringsoppdraget og presenterte sine tanker om evaluering av BTI Agder på BTI Agder nettverkssamling 2-19 i Lyngdal 30. oktober. På nettverksmøte 17. mars, gjennomført digitalt, ble funnene fra Arbeidspakke 1a - System presentert.

Det arbeides også med et felles evalueringsprosjekt for satsingene i folkehelseprogrammet i Agder, "Godt begynt", se https://www.godtbegynt.no/.

Se også Veileder i egenevaluering, beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet (Kommunesektorens organisasjon KS, september 2018).

Informasjon fra BTI Agder

Kontaktpersoner for BTI Agder

Deltakende kommuner i BTI Agder

Kommuner med avtale med KoRus før BTI Agder ble etablert som regionalt prosjekt

Kommuner som har startet BTI arbeidet i prosjektperioden til BTI Agder

Dessuten deltar Kristiansand kommune i det regionale samarbeidet der det anses hensiktsmessig, selv om kommunen har valgt å ikke inngå samarbeidsavtale med BTI Agder. 

Klikk for stort bilde