BTI Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra Helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsinger i Agder, med Lister og Risør kommune som ledende aktører. Lister og Risør har utarbeidet felles søknad for prosjektsatsingen, med innspill fra øvrige kommuner i samarbeidet.

 Hovedmål for BTI Agder  

 • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  

 • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte  

Tiltak i BTI Agder

 1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy
 2. Digitalisering
 3. Kompetanseheving
 4. Evaluering

1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning.

2. Digitalisering

 • Digital handlingsveileder: Lister har gjennom BTI Agder videreutviklet digital handlingsveileder for flere tjenesteområder. Lillesand kommune presenterte sin versjon på nettverksmøte 1-19, https://lillesand.bedreinnsats.no/bti-veileder/BTI Agder vil bidra til at alle i samarbeidet får tilgang til en digital løsning 
 • Digital stafettlogg: Flere BTI kommuner har tatt i bruk digital stafettlogg, og av BTI Agder kommunene var Sirdal først ute med å ta i bruk Conexus Companion stafettlogg. BTI Agder undersøkte i 2018 mulighetene for å knytte data opp mot evalueringsformål. I 2020 har Risør kommune gått til anskaffelse av stafettlogg fra DIPS. Lillesand inngikk avtale med Visma på slutten av samme år, og andre kommuner kan også dra nytte av Risørs og Lillesands anskaffelsesprosess og erfaringer med implementering. Risør kommune leder delprosjekt digital stafettlogg, hvor Lillesand og Lyngdal også har en aktiv rolle. Sirdal og Kristiansand (bruker også Conexus) deltar også i samarbeidet. Se også Rapporten Stafettloggen – erfaringer fra kommuner så langt (KoRus, desember 2019).
 • E-læring: BTI Agder ønsker å legge til rette for effektiv spredning av kompetanse gjennom muligheter for e-læring og har flere digitale ressurser i kompetanseportalene (se nedenfor). Hvordan kan BTI-modellen bidra til at barn og unge får en positiv utvikling i livet, så tidlig som mulig? Se BTI Agders film om BTI-modellen 

3. Kompetanseheving

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. For Risør har RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert en BTI kompetanseportal, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Å bidra til hensiktsmessige kompetansehevingsprogram og erfaringsdeling er en viktig del av BTI Agder.

I Lister er det samlet nettressurser på https://www.btilister.no/lister/kurs/ innenfor de tre elementene de har definert som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen: 

 • Grunnleggende BTI
 • Bekymringssamtalen - ta opp uro
 • JUS-taushetsplikten 

4. Evaluering

Universitetet i Agder har bistått ledende aktører i arbeidet med å lage plan for evaluering av prosjektet. PwC fikk høsten 2019 evalueringsoppdraget og presenterte arbeidspakkene for evaluering av BTI Agder på BTI Agder nettverkssamling 2-19 i Lyngdal 30. oktober samme år. På nettverkssamling 1-20 i mars ble funnene fra Arbeidspakke 1a - System (PDF, 4 MB) presentert, og foreløpige resultater i Arbeidspakke 1b - Ansatt ble presentert på Nettverkssamling 2-20. Begge nettverkssamlingene i 2020 ble gjennomført i Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Det arbeides med et felles evalueringsprosjekt for satsingene i folkehelseprogrammet i Agder, "Godt begynt", hvor flere av BTI Agder kommunene deltar. Se https://www.godtbegynt.no/.

Se også Veileder i egenevaluering, beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet (Kommunesektorens organisasjon KS, september 2018).

Informasjon fra BTI Agder

Kontaktpersoner for BTI Agder

Deltakende kommuner i BTI Agder

Kommuner med avtale med KoRus før BTI Agder ble etablert som regionalt prosjekt

Kommuner som har startet BTI arbeidet i prosjektperioden til BTI Agder

Dessuten deltar Kristiansand kommune i det regionale samarbeidet der det anses hensiktsmessig, selv om kommunen har valgt å ikke inngå samarbeidsavtale med BTI Agder.