Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 0 Barnehage

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring/bekymring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål om barns helse, trivsel eller livssituasjon. I denne fasen er det ingen antakelser eller konklusjoner.
Hvordan: Utforsk undringen. Bruk verktøy
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Risiko- og beskyttelsesfaktorer (PDF, 690 kB)  NB! Utgangspunkt for alle nye barn: Skjema Startsamtale med foresatte om nye barn i barnehage (DOCX, 78 kB).    

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Fyll ut Uroskjema del A. Unngå tolkninger, beskriv konkret hva du har sett og hørt. (Se egne notater i loggbok)
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Uroskjema del A (PDF, 959 kB), Hefte: Ta opp URO (PDF, 2 MB)

Del undring/bekymring

Hva: Del undringen
Hvordan:  Del undringen med kolleger på avdelingen, styrer og/eller barnet/foresatte. Drøft eventuelt behov for råd og veiledning fra hjelpetjenestene med styrer. Samtalen med foresatte kan være i et forhåndsavtalt møte, over telefon, eller en kort samtale ved henting/levering 
Hvem: Alle medarbeidere. Pedagogisk leder/barnehagelærer vurderer hvem som tar undringen opp med foreldre/foresatte.
Verktøy: Tips til samtale med barn (PDF, 473 kB), Uroskjema del B før samtalen (PDF, 869 kB)Uroskjema del C etter samtalen (PDF, 851 kB)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1.
Hvordan: Gjennom Uro-samtalen finner en ut om det er grunn til bekymring. Er det grunn til å gå videre? Hvis nei, avslutt og dokumenter hvorfor saken avsluttes. Hvis ja, gå videre til nivå 1
Hvem: Pedagogisk leder. Orienter styrer ved overgang til nivå 1