Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 612 kB)

 

Nivå 1 Barnehage

Intern innsats

Møte med foresatte/barnet

Hva: Drøft undringen med foresatte og eventuelt barnet ihht barnets forutsetninger. Dersom det er behov for at flere er med på å drøfte tiltak og mål, avklar deltakere, innhent eventuelt samtykke og avtal nytt møte (se neste trinn)
Hvordan: Forbered samtalen/møtet ved å gå igjennom nødvendige steg i Nivå 0
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med styrer, eller i barnehagens ledermøte, foreldre/foresatte/barnet 
Verktøy: Loggbok (egne notater), Uroskjema (PDF, 505 kB)Den nødvendige samtalen (PDF, 2 MB)Samtykke til å gi og innhente informasjon (PDF, 863 kB)

Beskriv mål og tiltak

Hva: Skap en felles forståelse av barnets behov, definer mål og planlegg tiltak
Hvordan: Gjennomfør møtet etter BTI-møtemal. Husk å formidle ro, trygghet og beskyttelse, med barnet i sentrum. Avklar veien videre og avtal tidspunkt for neste møte/samtale. Innhent samtykke dersom andre tjenester involveres i vurdering eller gjennomføring av tiltak. Fyll ut BTI-stafettlogg.
Hvem: Styrer og pedagogisk leder avgjør hvem som skal være stafettholder, foresatte, eventuelle andre
Verktøy: Samtykke til å gi og innhente informasjon (PDF, 863 kB), BTI-møtemal (PDF, 432 kB)BTI-stafettlogg (PDF, 655 kB) 

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak i barnehagen. Dette kan også være tiltak som skal gjennomføres i barnehagen, med veiledning fra 1. linje tjeneste (helsestasjon) ved samtykke fra foresatte. Ved behov for tverrfaglig veiledning tas saken opp i TILF-ressurs
Hvordan: Tiltak som endring av gruppesammensetning, lekegrupper, samtale med barn, og annet
Hvem: Pedagogisk leder og styrer
Verktøy: Pedagogisk analysemodell (PDF, 2 MB) 

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer tiltak og vurder behov for ytterlig hjelp. Enten interne eller tverrfaglige tiltak
Hvordan: Evaluering tas enten av styrer i barnehagen eller i møte med TILF-ressurs, og inkluderer foresatte
Hvem: Styrer, pedagogisk leder, foresatte eller i TILF ressurs
Verktøy:  BTI-stafettlogg (PDF, 655 kB)

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Dersom saken skal fortsette, besluttes det om den skal fortsette på nivå 1 med system-/individtiltak i barnehagen, eller om den skal fortsette til nivå 2 og medvirkning fra andre instanser/andre tjenestetilbud
Hvordan: Beslutning tas av styrer i barnehage eller i møte med TILF-ressurs, og inkluderer foresatte
Hvem: styrer, pedagogisk leder, foresatte
Verktøy: Rutine TILF ressurs (PDF, 454 kB)

Klikk for stort bilde