Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 1 Barnehage

Intern innsats

Møte med foresatte/barnet

Hva: Drøft undringen med foresatte og eventuelt barnet ihht barnets forutsetninger.
Hvordan: Forbered samtalen/møtet ved å gå igjennom nødvendige steg i Nivå 0
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med styrer, eller i barnehagens ledermøte, foresatte/barnet 
Verktøy: Loggbok (egne notater), Uroskjema (PDF, 505 kB)Den nødvendige samtalen (PDF, 2 MB), Snakke med barn og unge - BTI Risør kommune (bti-risor.no)

Beskriv mål og tiltak

Hva: Skap en felles forståelse av barnets behov, definer mål og planlegg tiltak i barnehagen og hjemmet
Hvordan: Gjennomfør møtet etter BTI-møtemal. Husk å formidle ro, trygghet og beskyttelse, med barnet i sentrum. Avklar veien videre og avtal tidspunkt for neste møte/samtale. Fyll ut BTI-stafettlogg med Oppmerksomhet, Mål og Tiltak.
Hvem: Styrer og pedagogisk leder avgjør hvem som skal være stafettholder, foresatte, eventuelle andre
Verktøy: BTI-møtemal (PDF, 432 kB)BTI-stafettloggPedagogisk analysemodellOvergang fra barnehage til skole (PDF, 31 kB) (prosedyre)

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak i barnehagen og hjemmet.
Hvordan: Tiltak som endring av gruppesammensetning, lekegrupper, samtale med barn, samt tiltak i hjemmet/på fritiden som foresatte har ansvar for
Hvem: Pedagogisk leder og styrer samt foresatte
Verktøy:  Avhenger av definerte tiltak. Barnehage / Jeg vet

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer tiltak og vurder behov for videreføring eller nye tiltak.
Hvordan: Styrer i barnehagen går igjennom tiltakene sammen med ansvarlig for tiltak og foresatte. Stafettholder oppdaterer BTI-stafettlogg.
Hvem: Styrer, pedagogisk leder, foresatte. Dersom BTI-team er involvert, evalueres tiltakene i BTI-teammøte.
Verktøy:  BTI-stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva:   Evaluering av gjennomførte tiltak og aktuelt utfordringsbilde avgjør om en skal fortsette på nivå 1 med system-/individtiltak i barnehagen og hjemmet, om det er behov for å drøfte utfordringene og resultat av gjennomførte tiltak i BTI-team, og der drøfte om tiltak skal fortsette på nivå 1 eller tas videre til nivå 2 og tiltak i andre tjenester.
Hvordan: Beslutning tas av styrer i barnehage eller i BTI-teammøte i samarbeid med foresatte
Hvem: styrer, pedagogisk leder, foresatte, eventuelt øvrige deltakere i BTI-team og relevante andre.
Verktøy: Rutine for BTI-team (PDF, 731 kB); Innmelding til BTI-team (DOCX, 107 kB)BTI-stafettlogg