Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 2 Barnehage

Enkelt samarbeid mellom to eller flere tjenester

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva: Barnehagene kan drøfte problemstillinger anonymt eller sende melding/henvisning til den aktuelle instans. Oppdatere BTI-stafettlogg
Hvordan: Barnehagen skaffer aktuell informasjon til melding/henvisning i samråd med foresatte. Helsesykepleier involveres ved behov for veiledning hos sped- og småbarnsteam. 
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med styrer 
Verktøy: Henvisning til PPTBekymringsmelding til barneverntjenesten

Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva: Barnehagen får anbefaling/sakkyndig vurdering om tiltak som skal iverksettes i barnehagen, i hjemmet eller i annen tjeneste
Hvordan: Involvert tjeneste følger egne prosedyrer for undersøkelse, gjennomføring og oppfølging av tiltak
Hvem: Den enkelte saksbehandler i tjenesten
Verktøy: Sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak fra barnehagemyndigheten, tilbakemelding fra barnevernet

Gjennomfør tiltak

Hva: Barnehagene har ansvar for at tiltak i barnehagen blir gjennomført
Hvordan: Barnehagene følger avtaler som er blitt gjort  i direkte kontakt med den aktuelle tjeneste
Hvem: Styrer, pedagogisk ledere, spesialpedagoger (ekstra assistent)
Verktøy: Som forrige trinn

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Styrer, ped leder, representant for involverte tjenester og foresatte
Verktøy: Evaluering av Oppmerksomhet, Mål og Tiltak, inkludert IUP (Individuell utviklingsplan fra spes.ped), føres i BTI stafettlogg. (Aktuelle planelementer tas med i Årsrapport til PPT)

Avklar om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Hva: Vurder om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes. Vurder om saken skal videreføres på nivå 2, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 3. Dersom den skal avsluttes, dokumenter hvorfor, skriv til arkiv i DIPS og arkiver pdf i barnets mappe. 
Hvordan: Samarbeidsmøte/samtale mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Tjenesteutøver ved den aktuelle instans i samarbeid med styrer
Verktøy: Som forrige trinn