Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 2 Barnehage

Enkelt samarbeid mellom to eller flere tjenester

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva: Barnehagene sender melding/henvisning til den aktuelle instans. Oppdatere BTI-stafettlogg
Hvordan: Barnehagene skaffer aktuell informasjon til melding/henvisning. Foresatte holdes informert
Hvem: Pedagogisk leder i samarbeid med styrer 
Verktøy: 1. linjetjenesten:  Henvisning til PPTBekymringsmelding til barneverntjenesten 2. linjetjenesten: Veiledning fra Spe- og småbarnsteam (DOCX, 346 kB)

Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva: Barnehagen får anbefaling/sakkyndig vurdering om tiltak som skal iverksettes i barnehagen, i hjemmet eller i annen tjeneste
Hvordan: Involvert tjeneste følger egne prosedyrer for oppfølging og undersøkelse, gjennomføring og oppfølging av tiltak
Hvem: Den enkelte saksbehandler i tjenesten
Verktøy: Sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak fra barnehagemyndigheten, tilbakemelding fra barnevernet

Gjennomfør tiltak

Hva: Barnehagene har ansvar for at tiltak i barnehagen blir gjennomført
Hvordan: Barnehagene følger avtaler som er blitt gjort  i direkte kontakt med den aktuelle tjeneste
Hvem: Styrer, pedagogisk ledere, spesialpedagoger (ekstra assistent)
Verktøy: Som forrige trinn

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Styrer, ped leder, representant for involverte tjeneste og foresatte
Verktøy: IU-plan (Individuell utviklingsplan fra spes.ped), årsrapport (evaluering av IU-plan), BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Vurder om innsatsen skal avsluttes, fortsette eller justeres. Dokumenter hvorfor saken avsluttes i barnets mappe. Vurder om saken skal videreføres på nivå 2, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 3
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Saksbehandler ved den aktuelle instans i samarbeid med styrer
Verktøy: Som forrige trinn