Ved mistanke om vold/overgrep i hjemmet, skal saken meldes til barneverntjenesten, eventuelt også politiet, uten å kontakte foreldrene først. Verktøy: Veileder i å oppdage og håndtere mistanke om vold/seksuelle overgrep (PDF, 880 kB)

Nivå 3 Barnehage

Samarbeid mellom flere tjenester

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Hva: Ved behov for mer komplekse samarbeid (eventuelt med ansvarsgruppe/Individuell Plan) 
Hvordan: Innkalle de ulike instansene og foresatte til møte med barnehagen
Hvem: Styrer i samarbeid med pedagogisk leder
Verktøy: Mal for møteinnkalling, BTI stafettlogg

Tverrfaglig møte

Hva: Faglig forum satt sammen av representanter for ulike tjenester i den aktuelle saken
Hvordan: Drøfte grunnlagsinformasjon, planlegge tiltak, avtale nytt møte
Hvem: Styrer i barnehage med pedagogisk leder, aktuelle instanser og foresatte
Verktøy: IU-plan (individuell utviklingsplan) årsrapport, bekymringsmelding til barnevernet

Koordiner og gjennomfør tiltak

Hva: Gjennomfør tiltak i barnehagen
Hvordan: I henhold til definerte tiltak
Hvem: Ansvarlige i de ulike tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak
Verktøy: BTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte
Hvem: Styrer og pedagogisk leder i samarbeid med involvert tjeneste
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Vurder om innsatsen skal avsluttes, fortsette eller justeres. Dokumenter hvorfor saken avsluttes i barnets mappe. Vurder om saken skal videreføres på nivå 3, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 2
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte.
Hvem: Saksbehandler ved den aktuelle instans i samarbeid med styrer
Verktøy: BTI stafettlogg